Möten
Medlemmar

Verksamhetsplan för Robertsfors LIONS CLUB 2023/2024

Klubbens målsättning har alltid varit att klubben bör bestå av ca.40 medlemmar. Samt att bibehålla eller helst utöka antalet medlemmar i klubben. Och att förmå fler att besöka våra månadsmöten. Ambitionen kommer att vara att den målsättningen bibehålls kommande verksamhetsår.

Målsättning med kommittéarbetet under verksamhetsåret.

Förtroenderåd. Ledare- och medlemsutvecklare, service (GLT + GMT + GST)

Verka som en sammanhängande länk för klubbens nuvarande medlemmar samt kommande. Se till att klubbens medlemmar utvecklar de färdigheter de behöver för att vara effektiva ledare. Arbeta för att se till att klubben arbetar för att medlemmarna trivs i klubben och att klubben verkar för att rekrytera nya medlemmar. Verka för att information om LIONS syfte och mål kommer medlemmarna till del, samt implementera nya serviceprojekt och insamlingsaktiviteter. Och därigenom stärka klubbkänslan.

Blodgivning

Verka för att klubben fortsättningsvis genomför och stöttar en mycket värdefull samhällsinsats samt att värva nya blodgivare.

Företags- och föreningsguide

Erbjuda kommunens näringsliv och föreningar möjlighet att presentera och marknadsföra sig. Informera allmänheten att ta till sig guidens nytta. Guiden ger också möjlighet till vinstchans.

Julkärvar

Bibehålla en gammal svensk tradition genom att sälja julkärvar.

Ved

Producera ved packad i säckar samt försälja den på lämplig plats.

Skyltsöndag

Ett uppskattat arrangemang i samarbete med LIONS damer, näringsidkare och övriga intressenter som vi bör bibehålla och utveckla.

Valborg

Upprätthålla och utveckla traditionen genom att ansvara för arrangemanget att fira vårens återkomst. Vi kommer då att bidra till ett samhällsarrangemang att samlas kring.

Festkommitté

Fortsätta det viktiga arbetet med att på olika sätt stärka sammanhållningen och trivseln i klubben,

Värdegrundsarbete (Lions Quest)

Verka för att ungdomar bereds möjlighet att få kunskap om den etik och moral som utgör hörnstenarna i vår rörelse och samhället i stort. Verka för upplysning mot våld och droger. 

Cancerforskning

Utgöra länken mellan klubben och Lions Cancerforskningsfond i norr.

Cancergolfen.

Att tillsammans med Robertsfors Golfklubb årligen anordna en golftävling, där inspelade medel och ett bidrag från Lions Club oavkortat går till Lions cancerforskningsfond i norr. 

Glasögon

Insamling av glasögon till Lions internationella projekt för synsakade.

Hemsida, IT/PR

Ständigt uppdatera klubbens hemsida. Den skall vara aktuell. Verka för spridning av klubbens verksamhet i olika media.

Katastrof/Hjälpprojektet

Organisera och lokalt genomföra centralt önskade hälso-, bistånds- och katastrofprojekt som anmodats från Distrikt MD 101 och Lions Internationellt. Samt även driva och genomföra lokala projekt som finns, och ryms inom Lions etik och moral.

Ungdomsutmärkelse/Stipendiater

Att varje år dela ut ett stipendium till ungdom i kommunen som utmärkt sig inom kultur, idrott eller på annat sätt satt Robertsfors på kartan.

 

Samhällsservice.

Klubben ska genom deltagande som medarrangörer, eller genom arbetsinsatser, stödja samhällshändelser, i form av jubileer, galor, och arrangemang. Eller trivselhöjande aktiviteter som utsmyckning av offentliga platser etc. (Aktiviteter som inte är av politisk eller religiös karaktär. Det vill säga arrangemang som ligger i linje med Lions syften och mål). Klubben kan mot skälig ersättning vid sådant deltagande, förstärka sin administrativa eller aktivitetskassa enligt beslut som fattas av klubben vid varje enskilt tillfälle.

I LIONS HANDBOK som finns på MD 101s Hemsida, finns vidare en beskrivning av de arbetsuppgifter som åligger de valda styrelsefunktionärerna under verksamhetsåret.

Detta är en beskrivning av vilka verksamheter som klubben har som önskemål att genomföra 2023-2024.

Mats Pettersson

President verksamhetsåret 2023/2024

 

 

 

 

 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter