Möten
Medlemmar

Robertsfors Lions Club Klubben bildades i februari 1964. Dess förste president (ordförande) var Carl Hjalmar Nordenhäll. I dag finns 2 av medlemmarna från starten fortfarande kvar i klubben. Klubben har i dag 37 medlemmar. Ambitionen är att ligga runt 40 medlemmar. Alla Lionsklubbar är unika på det sättet att varje klubb har 2 olika kassor, en administrativ kassa i vilken alla medlemintäkter och utgifter hanteras, samt en aktivitetskassa där alla insamlade medel för humanitär hjälp och beviljade bidrag hanteras. Allt i syfte att varje insamlad krona oavkortad ska gå till ändamålet för insamlingen.

Logen Tövalite Klubbens hitintills arbetsintensivaste och mest kostnadskrävande, projekt är Logen Tövalite. En åttkantig Loge som inköptes i Ultervattnet, monterades ned stock för stock, transporterades till Sikeå och återuppfördes där den står i dag. Logen överlämnades som gåva till Robertsfors Kommun 1989. Den fungerar i dag som Kommunens Turistinformation, och Bussväntsal. En stor del av finansieringen till projektet kom från den numrerade tallrikssamlarserie föreställande kända platser och byggnader i kommunen som konstnärligt återgetts av konstnären Klara Salander.

Företags och Föreningsguide. Under många år har klubben utgett den guide Du nu förhoppningsvis har på lämplig plats i ditt hem! Guiden har bidragit till att vi kunnat bistå med humanitära hjälpinsatser. Samtidigt som den erbjudit kommunens närings och föreningsliv att i en samlad skrift synas. Samtidigt som den av kommunens medborgare, uppfattats som en uppskattad telefonkatalog i miniformat. Och som gett medborgarna vinstchanser utan egna insatser.

Ungdomsstipendium/Utbyte. Nästan varje år har klubben utsett en ungdom, som på något sett visat talang utöver mängden, inom idrott, musik och kultur, föreningsverksamhet, Etc. Etc. Ungdomen har på klubbens bekostnad fått delta i något av de internationella läger som Lions International anordnar. Syftet att skicka en ungdom är att skapa bättre internationell förståelse bland världens ungdom.

Lions Ungdomsutmärkelse. ​Är en utmärkelse som sedan 2012 utdelats till en ungdom som inom sitt gebit sticker ut ur mängden. Priset är, förutom äran, en penningsumma på 3000:- som fritt får disponeras av mottagaren.

Cancer/Forskning. Klubben stod som en av initiativtagarna till bildandet av ’Vänner för Livet’ en lokal stiftelse som har som uppgift att stödja cancerdrabbade familjer i närområdet. Klubben har idag inte längre någon representation i stiftelsen. Lionklubbarna i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten har allt sedan bildandet 1965 ekonomiskt stött Lions Cancerforskningsfond vid Umeå Universitet. Till dags dato har klubbarna gemensamt samlat in över 205 miljoner kronor.

Blodgivning. Den viktiga och frivilliga insatsen att se till att det ständigt finns tillgång på blod vid våra lasarett och sjukhus, har alltid legat Lions varmt om hjärtat. Klubben anordnar därför årligen blodgivningsaktiviteter i kommunens centralorter och hos större arbetsgivare i kommunen.

Valborgsfirande. För 12 året i rad anordnar klubben valborgsmässofirande på Bruksudden, för att upprätthålla traditionen att samlas och fira vårens ankomst!

Skyltsöndag. I samarbete med Lions Damer, näringsidkare, köpmän, föreningar och övriga intresserade arbetar klubben för att bibehålla och utveckla skyltsöndagstraditionen.

Julkärvar. Under många år har klubben sått, skördat, paketerat och sålt Julkärvar. Andemeningen är att upprätthålla en gammal Svensk jultradition, samtidigt som aktiviteten inbringar pennningamedel för vår humanitära hjälpverksamhet.

Bärlag. Klubben har sedan ett antal år tillbaka ett uppdrag från Bygdeå församling, om utbärningar vid begravningar i församlingens kyrkor. För De som så önskar, ombesörjer vi utbärning av den avlidne efter begravningsakten. På ett högtidligt och vördigt sätt, bärs den avlidne ut till sin sista viloplats.

100 års firande av Lions tillblivelse 2017!  ​Klubben har beslutat att skänka 60 000:- kronor som medfinansiering till den allaktivitetspark som planeras tillsammans med Robertsfors kommun vid Rickleån. Parken är planerad för att sysselsätta/kreera människor i spannet 0-100 år!

Övrigt. Världens Barn, Returkvitton, Handikappbad, Utställningsmontrar i logen Tövalite, Lions Qust (ett pedagogiskt program för utbildning av lärare som bl.a., ska motverka mobbning i skolan) samt nationella och internationella insatser vid katastrofer, mm, mm, är aktiviteter som ingår i klubbens årliga verksamhet.

Insamlade och utdelade medel per år i Robertsfors Lions Club uppgår till mellan 60-150 tusen kronor årligen. Du som vill veta mera om vår verksamhet? Tveka inte. Ta kontakt med någon av våra medlemmar! De berättar gärna om vår klubb och vår verksamhet!

Lennart Brändström
Medlem i Robertsfors Lions Club i 40 år!

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter