Möten
Medlemmar

 

Om bygden

Historik kring Storå/Guldsmedshyttan. Lite fakta om bygden.

 

Storå – Guldsmedshyttan  ligger i Lindesbergs kommun, Örebro län och Västmanlands landskap. Kommunen har c:a 18 000 invånare varav hälften bor i Lindesbergs tätort (2012-12-31) www.lindesberg.se och Guldsmedshytte församling har 2638  invånare ( 2012-12-31). Av dessa är c:a 80 % medlemmar i kyrkan. Trakten har en lång historia i bergs- och järnhanteringen.

 De äldsta funna noteringarna är från mitten av 1400-talet då det i jordeböckerna står att kung Karl Knutsson Bonde hade en hytta här.

I början av 1550-talet anlade Gustaf Wasa ett kronobruk och en avelsgård här.

Det var mest järnmalm som bröts men det finns också silver och kopparmalm i trakten.

1760 gjorde blivande kung Gustav III ett försök att bryta silvermalm. Detta gick ej så bra varför verksamheten lades ner. Omkring 1835 gjordes fynd av silvermalm av en lantmätare vid namn Erik Elzvik och 1840 anlades Guldsmedshytte Silferwerk. Brytning av malm och smältning pågick i en 30-årsperiod varvid 6200 kg silver och 4730 ton bly tillverkades.

I trakten finns lämningar från många små hyttor. Den sista smältningen av järn i trakten upphörde 1978 när masugnen vid Guldsmedshytte Bruk lades ner. Därmed avslutades en 500-årig epok av järnhantering i trakten. Förutsättningen för järnsmältningen var ju tillgången på järnmalm och skog. Under tidensepoken  med de många bergsmanshyttorna bröts järnmalm i ett stort antal små gruvor.

Varje Bergsman skulle ju skaffa fram material till sin egen andel av smältningen i hyttan. Man bröt malm och limsten (kalksten), kolade träkol och körde fram detta till hyttan. I allmänhet kördes hyttan en period under våren och försommaren då tillgången på vatten för drivning av vattenhjulet var god.

Den enda kvarvarande, stora arbetsgivaren, som sysslar med järnhantering är Global Castigs Guldsmedshyttan  (tidigare Guldsmedshytte Bruk) där man nu huvudsakligen tillverkar stora gjutgodsdetaljer för vindkraftverk. Företaget sysselsätter drygt 100-tal anställde.

Av den stora och omfattande gruvnäringen i området (Stripa, Stråssa  och många flera) finns idag endast en mindre gruva kvar, Lovisagruvan.Där fann man vid prospektering 1985 malm som innehåller bly och zink och brytning påbörjades 1990. Länk www.lovisagruvan.se

På grund av dåliga malmpriser har gruvan legat nere i omgångar. Just nu så är dock produktionen i full gång. Malmen körs 13 mil till Garpenberg för anrikning. Gruvan sysselsätter c:a 16 man som arbetar i 2 skift.

 

I trakten finns 2 intressanta industrilämningar som skall bevaras till eftervärlden. Det ena är Larsbo Kalks brännugnar och det andra är Stripa gruvas anrikningsverk som har byggnadsminnesförklarats. Det har pågått ett intensivt arbete från Föreningen Industrilandskap i Bergslagen (tidigare Föreningen Larsbo kalk & Stripa Gruvas Vänner) för att få till stånd detta.

För närvarande pågår omfattand arbeten med att restaurera ovanjordsbyggnaderna.

 

Är du intressera av att se dig runt i bygden kan ett besök på länken www.bergslagsportalen.se rekommenderas. Där kan man snabbt få en uppfattning om sevärdheter och också beställa husrum. Det finns en mängd länkar till olika turistbyråer.

 

                                                                                                                                       /HOL

 

 
 
 


 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter