Meetings
LIONS CLUB OF JNANABHARATHI
 
Year President Secretary Treasurer
1981 - 82 Dr. C Naganna Prof. C Gangappa Dr. C Mohan Kumar
1982 - 83 Prof. Subbarama Setty Dr. Subramanyam Mariappa
1983 - 84 Dr. Subramanyam Prof. C Gangappa Dr. Sugnana Murthy
1984 - 85 Prof. Sreenivasa Rao Dr. Sugnana Murthy Sadashiva Murthy
1985 - 86 Prof. C Gangappa Dr. Sugnana Murthy J R Vasanth Kumar
1986 - 87 Dr. Shivakumar Swamy Dr. Sugnana Murthy Wadeyar
1987 - 88 Dr. C Mohan Kumar R S Sridhar R Shankar
1988 - 89 Dr. Sugnana Murthy K C Neelakanta N Krishna Murthy
1989 - 90 M R Vijay Kumar Dr. C Kameshwara Rao N Krishna Murthy
1990 - 91 T R Sathyanarayana Setty A A Gupta A V Prem Kumar
1991 - 92 A A Gupta Dr. P S Tandava Murthy T V Ramachandra
1992 - 93 Dr. C Kameshwara Rao M N Lakshminarayan K M Gupta
1993 - 94 Dr. P S Tandava Murthy K C Neelakanta A A Gupta
1994 - 95 R S Sridhar C Padmanabh Kirit J Mehta
1995 - 96 K C Neelakanta M N Narakesari  

 

LIONS CLUB OF JNANABHARATHI AND LIONS CLUB OF GREATER BANGALAORE
 
Year President Secretary Treasurer
1996 - 97
N Krishna Murthy
P Vasanth Kumar
Kirit J Mehta
V Ramamurthy
V Ranganayakalu
1997 - 98
M N Narakesari
S Rajamani
M Purushotham  
1998 - 99
M J Badrinath
V Ramamurthy
Achutarao Padki  
1999- 2000
Kirit J Mehta
M Purushotham
Purushotham Naidu  
2000 - 01
Prameela Guptha
P Madhavan
M Vishwanath Setty
Sandesh Hegde
Uma Sridhar
2001 - 02
M Vishwanath Setty
Purushotham Naidu
Uma Sridhar
Neela Ramamurthy
 
2002 - 03
V Ranganayakulu
M Kumar
N Krishna Murthy
G K Ramalingappa
R S Sridhar
 
LIONS CLUB OF BANGALAORE GREATER JNANABHARATHI
 
Year President Secretary Treasurer
2003 - 04 R Madhavan V Ranganayakalu R S Sridhar
2004 - 05 A A Gupta K C Neelakanta R S Sridhar
2005 - 06 Purushotham Naidu Neela Ramamurthy N Krishna Murthy
2006 - 07 Dr. P S Tandava Murthy C Somu Devananda V S
2007 - 08 Chandrashekar N S Devananda V S Suma Balaji
2008 - 09 Neela Ramamurthy V Ramamurthy C V Somashekar
2009 - 10 Devananda V S Suma Balaji Balaji Shetty
2010 - 11 Suma Balaji Balaji Shetty A Sekhar
2011 - 12 Somu C N Krishnamurthy A Sekhar
2012 - 13 Ramamurthy V R S Sridhar A Sekhar
 

 

Lions Clubs International News
Connect with Us Online
Twitter