Möten

Lions club Anebys verksamhet 

 

Genom ett antal olika aktiviteter samlar vi in medel, som oavkortat går till olika hjälpändamål. Vi stödjer och hjälper lokalt i Aneby, nationellt i Sverige och internationellt i hela världen. I genomsnitt har Aneby Lions Club de senaste 10 åren samlat in ca 125.000 kr per år. Totalt under drygt 50 år blir det ca 6 miljoner kronor. Alla medlemmar tar del av och har ansvar för vår verksamhet.

Vi träffas och har möte en gång varje månad, men på sommaren unnar vi oss sommarlov. Ofta hålls mötena i SOK:s lokal på Tallbacken, men ibland genomförs studiebesök på olika närliggande verksamheter i anslutning till mötet och då hålls mötet på den plats vi befinner oss. Vi lägger själva en slant till en gemensam matkassa så att vi kan äta tillsammans och umgås innan mötet börjar.

För att underlätta verksamheten är vi medlemma indelade i olika grupper/kommittéer och ansvarar på så sätt för olika delar av verksamhetens aktiviteter. Det innebär att en grupp håller i planeringen för en aktivitet, men självklart hjälps vi alla åt. Är du nyfiken på vilka aktiviteter vi brukar genomföra så kan du läsa vidare under "Ett lionsår i Aneby".

Lions motto; We serve – vi tjäna! Alla Lions ”gör något idag för sina medmänniskor”.

Lions har idag över 1,4 miljoner medlemmar i 45.000 Lions-klubbar i över 200 länder/stater.

 

Vårt syfte


Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs.

Att samordna lionklubbarnas aktiviteter och standardisera administrationen.

Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.

Att befrämja god samhällsanda hos alla medborgare.

Att genom aktiva insatser på olika områden bidra till samhällets välfärd.

Att förena klubbarna i band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse.

Att utgöra ett forum där frågor av allmänt intresse må fritt och allsidigt dryftas, dock skall klubbarna i politiskt och religiöst hänseende vara neutrala.

Att uppmuntra till duglighet och ansvarskänsla i både affärs- och yrkesliv.

 

Vår etik


Att betrakta din dagliga gärning som ett kall och sköta den på ett sätt som skapar tillit och förtroende.

Att sträva efter att göra ditt arbete framgångsrikt. Du må betinga skälig ersättning för din möda, men icke söka vinna orättmätiga fördelar.

Att icke köpa dina framgångar på en annans bekostnad. Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv.

Handla alltid osjälviskt. Om tvekan uppstår beträffande riktigheten i ditt handlingssätt uppträd då mot din nästa som du önskar att denne skulle uppträda mot dig.

Gör vänskapen till ett mål, inte ett medel. Sann vänskap fordrar ingenting för egen del och får aldrig göras beroende av ömsesidiga tjänster.

Fullgör dina medborgerliga plikter. Var lojal mot ditt land och ditt samhälle både i ord och i gärning. Ge frivilligt av din tid, arbete och insatser.

Bistå dina medmänniskor i deras svårigheter. De sörjande behöver ditt deltagande, de svaga och nödlidande ditt stöd.

Var försiktig med din kritik och frikostig med ditt beröm. Bygg upp istället för att riva ned.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter