Kokoukset
Jäsenet

LIONS CLUB SEINÄJOKI/BOTNIA R.Y:N SÄÄNNÖT

1 §. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Lions Club Seinäjoki/Botnia ry. Sen kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. Yhdistystä nimitetään jäljempänä klubiksi.

2 §. TARKOITUS Klubin tarkoituksena on:

a) Luoda ja ylläpitää hyvää toveruutta, keskinäistä yhteisymmärrystä ja kiinteitä ystävyyssiteitä klubin jäsenten samoin kuin kaikkien ihmisten kesken.

b) Edistää yhteiskunnallista ja yleishyödyllistä toimintaa.

c) Valmistaa tilaisuus vapaaseen keskusteluun taloudellisista, sivistyksellisistä, yhteiskunnallisista ja muista yleisesti kiinnostavista asioista, ei kuitenkaan väittelyyn uskonnosta ja puoluepolitiikasta.

d) Kannustaa klubin jäseniä epäitsekkääseen toimintaan oman paikkakuntansa hyväksi yhteiskunnallisella, taloudellisella ja sivistyksellisellä alalla.

e) Kehittää hyvää kansalaishenkeä ja yhteisymmärrystä kaikkien kansojen kesken.

f) Toimia yhteistyössä Lions klubien kansainvälisen Lions Clubs International -järjestön kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi klubi järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, retkeilyjä sekä juhla- ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia. Varoja toimintansa tukemiseksi klubi hankkii vastaanottamalla lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, toimeenpanemalla asianomaisella luvalla varojen keräyksiä, arpajaisia ja juhlia sekä harjoittamalla kahvilaliikettä ja kioski-kauppaa, kumpaakin vain yhdessä toimipaikassa.

3 §. JÄSENYYDEN EDELLYTYKSET Klubin jäseneksi voidaan valita käytökseltään ja elämäntavaltaan moitteettomaksi tunnettu mies, joka ei ole holhouksen alainen, eikä jonkun muun samanlaisen palveluyhdistyksen jäsen.

4 §. JÄSENTEN RYHMITTELY Klubin jäsen voi olla joko a) toimiva jäsen, b) ulkojäsen, c) kunniajäsen tai d) etuoikeutettu jäsen.

a) Toimivalla jäsenellä on puhe- ja äänioikeus klubin kokouksissa, velvollisuus olla läsnä klubin kokouksissa sekä osallistua aktiviteetteihin ja muuhun klubitoimintaan sekä jäsenmaksuvelvollisuus.

b) Klubin hallitus voi hyväksyä ulkojäseneksi toimivan jäsenen, joka on muuttanut klubin kotipaikkakunnalta, tai joka on terveytensä taikka muun hyväksyttävän perusteen takia estynyt osallistumasta säännöllisesti klubin toimintaan. Ulkojäsenyys voidaan myöntää enintään puoleksi vuodeksi kerrallaan. Ulkojäsen ei voi toimia klubin virkailijana eikä hänellä ole äänioikeutta klubin kokouksissa. Klubin jäsenmaksun suorittaminen on ulkojäsenen velvoituksena entiseen tapaan.

c) Klubikokous voi yksimielisellä päätöksellä kutsua kunniajäseneksi paikkakunnalla asuvan henkilön, joka järjestön ulkopuolisena henkilönä on suorittanut merkittäviä palveluja klubille tai lionismin hyväksi yleensä. Kunniajäsen ei suorita klubille jäsenmaksua. Klubin varoista suoritetaan kunniajä- senen kansainväliset maksut. Kunniajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta klubin kokouksissa.

d) Etuoikeutetuksi jäseneksi voi päästä henkilö, joka on ollut vähintään 15 vuotta toimivana jäsenenä, mutta joka iän, sairauden tai muun erityisen syyn johdosta haluaa luopua toimivasta jäsenyydestä. Etuoikeutettu jäsen ei voi toimia klubin virkailijan tehtävissä, mutta hänellä on kaikki muut klubin jäsenen oikeudet. Hänelle kuuluu edelleen klubin jäsenmaksun suoritusvelvollisuus. Etuoikeutetusta jäsenyydestä on päätettävä yksimielisessä klubikokouksessa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 §. JÄSENEN VALITSEMINEN Klubin toimivaksi jäseneksi voi tulla vain kutsun perusteella. Jokainen klubin toimiva jäsen voi tehdä hallitukselle kirjallisen suosituksen uuden toimivan jäsenen valitsemisesta. Hallituksen käsiteltyä ehdotuksen myönteisesti klubikokous päättää asiasta suljetulla äänestyksellä toisessa kahdesta peräkkäisestä kokouksesta ehdotuksen oltua ensimmäisessä kokouksessa yleisesti keskusteltavana. Klubikokouksen kokouskutsussa on mainittava jäsenehdokkaan äänestämisestä. Ehdotus on katsottava rauenneeksi, mikäli hylkääviä ääniä on enemmän kuin kaksi, klubin toimivien jäsenten kokonaismäärän ollessa yli 20 ja jos hylkääviä ääniä on enemmän kuin kolme, toimivien jäsenten määrän ollessa yli 30. Klubin toimivaksi jäseneksi kutsuttu henkilö saa täyden klubijäsenyyden sen jälkeen, kun hänet on virallisesti otettu vastaan varsinaisessa kokouksessa ja hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksunsa. Klubin hallitus voi hyväksyä siirtojäsenenä toimivaksi jäseneksi henkilön, joka samalla luopuu asianmukaisella tavalla jonkun toisen lions-klubin jäsenyydestä ja jonka katsotaan täyttävän jäsenelle asetettavat yleiset edellytykset.

6 §. JÄSENYYDESTÄ EROAMINEN Jäsen voi erota klubista ilmoitettuaan siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti klubikokouksen pöytäkirjaan, mutta hän on velvollinen suorittamaan klubille kuuluvat erääntyneet maksunsa. Jäsen voidaan erottaa klubista, mikäli vähintään 3/4 klubikokoukseen osallistujista sitä kannattaa, jos klubin jäsen toiminnallaan menettelee ilmeisen ristiriitaisesti klubin päätavoitteiden kanssa. Samoin voidaan menetellä, milloin jäsen on kieltäytynyt määräaikana suorittamasta klubille tulevia maksuja tai hän on muulla tavoin ilmeisesti laiminlyönyt velvollisuutensa. Edelleen voidaan jäsen erottaa vastaavalla tavalla, kun hän on ollut poissa klubin kolmesta peräkkäisestä varsinaisesta kokouksesta ilman etukäteen ilmoitettua pätevää syytä.

7 §. KLUBIN HALLITUS Klubin asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen toimintaa ohjaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajana toimiva presidentti, edellisen toimintavuoden presidentti, varapuheenjohtajina toimivat I ja II varapresidentti, sihteeri, rahastonhoitaja, tiedotus-sihteeri, klubimestari ja Tail Twister (juontaja).

1) Presidentti toimii hallituksen ja vuosikokousta lukuun ottamatta klubin kokousten puheenjohtajana. Presidentti osallistuu oman lohkonsa piirikuvernöörin neuvoa-antavan komitean (PNAK: n) kokouksiin.

2) Varapresidentit toimivat presidentin sijaisena, tälle esteen sattuessa. I varapresidentti sitäpaitsi valvoo ja ohjaa hallinnollisten toimikuntien toimintaa ja vastaavasti II varapresidentti aktiviteettitoimikuntien toimintaa.

3) Sihteeri huolehtii hallituksen toimeksiannosta hallituksen ja kuukausikokouksen pöytäkirjojen laatimisesta ja päätösten täytäntöön panemisesta. Hänen tehtäviinsä kuuluu jäsen- ja aloiteilmoitusten laatiminen ja muiden määräaikaisilmoitusten lähettäminen, arkiston ja jäsenluettelon hoitaminen sekä huolehtiminen läsnäolon merkitsemisestä klubin kokouksissa. Sihteeri osallistuu PNAK:n kokouksiin.

4) Rahastonhoitaja on klubin rahavarojen hoitaja. Hän huolehtii klubille tulevien maksujen vastaanottamisesta samoin kuin klubin maksujen suorittamisesta. Rahastonhoitaja osallistuu PNAK:n kokouksiin.

5) Tiedotus—sihteeri huolehtii hallituksen toimeksiannosta kokouskutsujen lähettämisestä ja muusta ulospäin suuntautuvasta tiedottamisesta. Hän toimii sihteerin varamiehenä.

6) Klubimestari hoitaa klubin omaisuutta. Hän huolehtii kokousesineistä ja -tarvikkeista sekä - järjestelyistä.

7) Tail Twisterin eli juontajan tehtävänä on ylläpitää kokouksessa hyvää veljeshenkeä ja edistää viihtyväisyyttä. Hallitus edustaa klubia, valmistelee klubikokouksessa esille tulevat asiat, kutsuu klubikokoukset koolle ja toteuttaa klubikokousten päätökset. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on paikalla. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se, mitä presidentti on kannattanut.

8 §. KLUBIN NIMENKIRJOITUSOIKEUS Klubin nimen on oikeutettu kirjoittamaan presidentti tai jompikumpi varapresidenteistä, joku heistä yhdessä sihteerin taikka rahastonhoitajan kanssa.

9 §. KLUBIVAALIT Klubin hallituksen jäsenten vaalia varten seuraavaksi toimintavuodeksi nimittää presidentti ehdollepanotoimikunnan, jonka tulee asettaa ehdokkaat hallituksen eri jäseniksi siten, että klubikokous voi käsitellä esitystä maaliskuussa. Tässä ehdollepanokokouksessa voivat klubin jäsenet nimetä myös muita ehdokkaita. Vaalikokous pidetään huhtikuun klubikokouksen yhteydessä, johon hallituksen toimesta kirjallinen kokouskutsu on lähetettävä kaksi viikkoa ennen kokousta klubin jäsenille. Kokouksessa voidaan äänestää vain ehdollepanokokouksessa asetetuista ehdokkaista. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain ja heidän toimikautensa alkaa heinäkuun 1 päivänä ja päättyy seuraavan vuoden kesäkuun 30. päivänä. Vaaleissa valitaan klubin hallituksen jäsenet sekä kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa.

10 §. KOKOUKSET Klubi kokoontuu säännöllisesti kerran kuussa kesäkuukausia lukuun ottamatta. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille kirjallisesti vähintään viikkoa ennen kokousta. Klubin vuosikokous on pidettävä lokakuussa ja käsitellään siinä seuraavat asiat:

a) Päätetään hallituksen laatiman toimintakertomuksen hyväksymisestä edelliseltä toimintavuodelta.

b) Esitetään tilintarkastajien lausunto.

c) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

d) Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.

e) Vahvistetaan talousarvio alkanutta toimintavuotta varten. Kutsu vuosikokoukseen on lähetettävä jäsenille kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa, ennen kokousta. Klubikokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole muualla toisin sanottu. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se, mitä kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

11 §. TALOUS- JA TOIMINTAVUOSI Klubin toiminta- ja tilivuosi alkaa 1. päivänä heinäkuuta ja päättyy seuraavan vuoden kesäkuun 30. päivänä. Tilit tulee päättää ja jättää tilintarkastajille vähintään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta annettava hallitukselle kirjallinen kertomus toimittamastaan tilin ja hallinnon tarkastuksesta.

12 §. ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Sääntöihin voidaan tehdä muutoksia klubikokouksessa, jossa vähintään 2/3 annetuista äänistä tulee sitä kannattaa. Muutosehdotuksesta on hallituksen toimesta ilmoitettava kirjallisesti klubin jäsenille kaksi viikkoa ennen kokousta. Klubin purkautuessa on sen varat käytettävä purkautumisesta päättävän klubikokouksen päätöksen mukaan klubin tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen. Muissa suhteissa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter