Kokoukset

Klubimme säännöt

 

1 § Yhdistyksen nimi on Lions Club Helsinki-Huopalahti r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä klubiksi.

2 § Klubin tarkoituksena on :

   1. luoda hyvä toveruus ja paras mahdollinen kosketus eri ammatti- ja toimialoilta valittujen jäsenten keskuuteen.
   2. harjoittaa sosiaalista ja yhteishyödyllistä toimintaa.
   3. edistää hyvää kansallista yhteishenkeä ja kansainvälistä keskinäistä ymmärtämystä.
   4. luoda edellytykset vapaalle keskustelulle taloudellisista, yhteiskunnallisista sekä julkiseen elämään liittyvistä kysymyksistä, ei kuitenkaan uskonnollisista eikä puoluepoliittisista erimielisyyksistä.
   5. toimia läheisessä yhteistyössä "The International Association of Lions Clubs"-järjestön ja muiden siihen kuuluvien klubien kanssa. Tarkoituksen toteuttamiseksi klubi järjestää kokouksia, retkeilyjä, esitelmiä- ym. vastaavanlaisia tilaisuuksia. Avustustoiminnan harjoittamiseksi klubi kerää varoja toimeenpanemalla asianomaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä ja juhlia sekä ottamalla vastaan raha- ym. lahjoituksia.

3 § Klubin jäseneksi voidaan valita hyvän nimen ja nuhteettomat elämäntavat omaava henkilö, joka ei ole jonkin muun vastaavan järjestön jäsen. Jäseniksi pyritään saamaan eri ammattialojen edustajia. Klubin jäsenet ovat: a) toimivia jäseniä b) ulkojäseniä: klubin kotipaikkakunnalta muuttaneet jäsenet tai jäsenet jotka terveydellisistä syistä tai muun syyn vuoksi ovat estyneet säännöllisesti osallistumasta klubin kokouksiin, mutta jotka ovat halukkaita säilyttämään jäsenyytensä ja joille klubin hallitus myöntää oikeuden ulkojäsenyyteen kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan, c) etuoikeutettuja jäseniä: klubin jäsenet, jotka ovat toimineet viisitoista vuotta tai kauemmin, mutta jotka sairauden, heikkouden, korkean iän tai klubin hyväksymän muun esteen takia pyynnöstään ovat vapautetut osallistumasta aktiiviseen toimintaan. Etuoikeutetut jäsenet suorittavat itse jäsenmaksunsa ja ovat oikeutetut kaikkiin jäsenille kuuluviin oikeuksiin mutta eivät voi toimia klubin toimihenkilöinä, d) kunniajäseniä: joiksi klubi voi kutsua henkilöitä, jotka ovat suorittaneet klubille tai sen toiminta-alueelle huomattavia palveluksia. Kunniajäsenet eivät suorita liittymis- ja jäsenmaksuja. Kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta eivätkä he voi toimia klubin toimihenkilöinä.

4 § Klubin jäseneksi voi tulla vain kutsusta. Esityksen uuden jäsenen kutsumiseksi tekee vain klubin hallitus toimivan jäsenen kirjallisesta ehdotuksesta kuukausi- tai muussa varsinaisessa kokouksessa. Klubin jäsenillä on oikeus tehdä esityksestä muistutuksensa klubin presidentille seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä. Mikäli tällaista muistutusta ei tehdä sanotussa ajassa katsotaan esityksen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi mainitussa klubin kokouksessa. Siinä tapauksessa, että esityksestä tehdään asianmukaisesti muistutus, otetaan asia esille seuraavassa kuukausi- tai muussa varsinaisessa kokouksessa ja tällöin presidentin annettua asiasta lausuntonsa toimitetaan salainen äänestys, jolloin uuden jäsenen kutsumisesitys katsotaan hyväksytyksi, jos tässä kokouksessa hylkäämisen puolesta ei ole annettu enempää kuin yksi ääni. Klubin jäseneksi kutsuttu saavuttaa jäsenyyden vasta silloin, kun hänet on virallisesti otettu vastaan klubin kuukausi- tai muussa varsinaisessa kokouksessa ja hän on tällöin suorittanut klubin kassaan vuosikokouksessa määrätyn liittymismaksun. Jäsen voi erota klubista koska hyvänsä ilmoittamalla siitä kirjallisesti klubin presidentille tai hallitukselle tai suullisesti kokoukselle. Tämä ei vapauta häntä niistä maksuista, jotka ovat tätä ennen erääntyneet hänen maksettavikseen klubin jäsenenä. Klubi voi erottaa jäsenen seuraavista syistä: 1. menettelystä, joka on ilmeisessä ristiriidassa klubin periaatteiden kanssa 2. kun jäsen on kieltäytynyt suorittamasta määräaikana klubille suoritettaviksi määrätyt maksut ja 3. kun jäsen ilman ennakolta ilmoitettua syytä on ollut poissa kolmesta perättäisestä varsinaisesta kuukausi- ym kokouksesta.

5 § Klubin asioita hoitaa ja sen toimintaa ohjaa hallitus, johon kuuluvat seuraavat jäsenet: presidentti, joka samalla toimii puheenjohtajana, edellisen toimintavuoden presidentti, I ja II varapresidentti, I ja II sihteeri, rahastonhoitaja, klubimestari ja torkka (Tail Twister). Presidentti ja muut hallituksen jäsenet, itseoikeutettua edellisen toimintavuoden presidenttiä lukuun ottamatta, valitaan klubin vaalikokouksessa toimintavuodeksi kerrallaan. Vaalit suoritetaan suljetuin lipuin ja äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa. Hallitus on päätösvaltainen vähintäin viiden (5) jäsenen läsnä ollessa.

6 § Klubin nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan presidentti yksin, sekä I varapresidentti, I sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi aina yhdessä.

7 § Presidentin tulee ennen maaliskuun 1. päivää asettaa vaalitoimikunta, joka tekee ehdotuksen uudeksi hallitukseksi. Vaalitoimikunnan ehdotus esitetään klubin maaliskuussa pidettävälle kuukausikokoukselle, jossa jäsenillä on tilaisuus tehdä myös omat ehdotuksensa.

8 § Klubin vuosikokous pidetään syyskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 1. esitetään hallituksen laatima klubin toimintakertomus, 2. esitetään klubin tilit ja tilintarkastajien lausunto, 3. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, 4. päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta, 5. käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja hallinnollinen talousarvio sekä 6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § Klubin vaalikokous pidetään huhtikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 1. valitaan klubille hallitus sekä kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet, 2. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Klubin kuukausikokousten aika ja paikka ilmoitetaan toimintavuosittain Suomen Lions-liitto 107 r.y:n vuosikirjassa. Kutsu klubin kokouksiin tapahtuu kirjeitse, vaali- ja vuosikokoukseen vähintäin kahdeksan (8) päivää ennen ja muihin kokouksiin vähintäin neljä (4) päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot klubin jäsenille toimitetaan samalla tavoin kirjeitse.

11 § Klubin toiminta- ja tilivuosi alkaa heinäkuun 1. päivänä ja päättyy kesäkuun 30. päivänä. Tilinpäätös ja toimintakertomus tulee olla valmis jätettäväksi tilintarkastajille vähintäin kaksi viikkoa ennen vuosikokousta, jotta nämä ennättävät ennen kokousta jättää hallitukselle klubin vuosikokoukselle osoittamansa kertomuksen klubin hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

12 § Klubin sääntöjen muuttamisesta tai klubin toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti klubin jäsenille vähintäin kaksi (2) viikkoa ennen sitä kokousta, jossa asia käsitellään. Klubin sääntöjen muuttamisesta ja klubin toiminnan lopettamisesta on päätettävä kahdessa (2) perättäisessä vähintäin kuukauden väliajoin pidettävässä klubin kokouksessa kahden kolmanneksen (2/3) äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

13 § Jos klubin toiminta lopetetaan, käytetään sen varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaan johonkin klubin tarkoitusperiin kuuluvan toiminnan edistämiseksi.

14 § Klubi voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa klubin sisäistä toimintaa varten vahvistaa noudatettavaksi määräyksiä ja ohjeita.

15 § Muutoin klubin toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä. ____________________________________________________________________

Hyväksytty I käsittelyssä 16.2.1970. Hyväksytty II käsittelyssä 16.3.1970. Vahvistettu oikeusministeriön yhdistysreksiteritoimistossa 9.3.1971.

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter