Möten

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stående dagordning vid månadsmöten i Lions Club Grillby

 1. Mötet öppnas
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Upprop
 4. Föregående protokoll
 5. Rapporter och info
 6. Kommittéer
 7. Övriga frågor
 8. Mötet avslutas

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte onsdagen 18 september 2019.

1. LP Claes öppnade mötet.

2. Den föreslagna dagordningen godkändes.

3. Upprop: Närvarande 12 medlemmar.

4. Föregående protokoll godkändes.

5. Rapporter:

LP: På Distriktsmötet den 14 september närvarade LP Claes. Mötet beslutade att avsluta det gamla distrikt 101-U och börja det nya distriktet 101-O, som är en sammanslagning av bl.a. 101-U och 101-A. Ny DG är Gunnar Rydin. Det beslutades då att pengarna från de båda gamla distrikten skulle slås samman med lika delar från vardera distriktet. De medel som blev över från distrikt 101-U kommer fördelas ut till klubbarna i det gamla distriktet. Zonmöte ordnas den 26/9 av LC Enköping och LS Helena och LP Claes kommer delta. Världslionsdagen infaller den 8/10, men vår klubb har inga speciella aktiviter då. Tre handböcker är beställda.

LK: Kassarapporten redovisades och godkändes.

LS: Inget.  

6. Kommittéer:

Aktivitet- Två stora årliga aktiviteter väntar, dels Grönsööparkeringen och dels Mickelsmäss. På Grönsöö får klubben hjälp av LC Enköping med 8 personer, som finns antecknade på närvarolistan. LC Grillby behöver då fylla på där det inte finns tillräckligt med folk. Viktigt att LC Grillby startar upp verksamheten och avslutar den. Växelkassa ordnar kassören, skyltarna hämtar Lion Helena och LP Claes och Lion Justus ser till att texten är aktuell. Swishnummret måste tas fram och göras tydligt. Mötet bestämde att behållningen från Grönsöö går även i år till ”De glömda barnen” i lägren i Turkiet. Till hjälp på Mickelsmäss ställer LC Grillby upp med 8 personer. De flesta deltar som ”utsättare” tidigt på söndagsmorgonen.

”De glömda barnen”- insamlingen fortsätter ett år till. Rekommendation från Lions Sverige är att varje klubb skänker 500:- per medlem tillinsamlingen.

Nästa månadsmöte blir i Litslena bygdegård med besök av Jan Hallström, som vill diskutera klubbarnas medlemsrekrytering.

Högtidligt inval av Robert Kjellman. LP Läste Lions etik och Lion Georg som Roberts mentor läste Lions valspråk.

IT,PR och Info- Hemsidan är under uppdatering.

7. Övriga frågor: Projektet Klangens stuga har som utlovat gjort en bussresa till Skansen med klass 4 i Skolstaskolan. Den 9 september klockan 9 åkte 24 barn, 2 lärare och Lion Justus, Lion Robert ,LS Helena och Lion Georg med buss till Skansen. Där förevisades vi det nyrenoverade Soldattorpet och dessutom den gamla skolan i Väla. Allt fungerade bra och barnen var mycket intresserrade av allt de fick se och höra. Sen eftermiddag återkom klassen till Skolstaskolan.

8. Mötet avslutas: LP Claes avslutade mötet och tackade för en intressant presentation av Hornuddens café och trädgård.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte torsdagen 13 juni 2019.

1. LP Georg öppnade mötet.

2. Den föreslagna dagordningen godkändes.

3. Upprop: Närvarande 13 medlemmar.

4. Föregående protokoll godkändes.

5. Rapporter: 

LP:  Klubben fick den stora glädjen att välja in en ny medlem Robert Kjellman. Fadder till Lion Robert är Lion Georg. Världspresidenten Gudrun Ingvarsdottir har översänt Chevronutmärkelse till Lion Britt-Marie för 30 års medlemskap och Lion Jerry för 15 år. LP delade ut utmärkelsen. Nordiagruppen har träffats om klubbens stipendium för 2019. Nordia firar 50 år nästa år 2020. Vid årets Nordiadag delar vi ut tvåstipendier om 2.500:- vardera.

LK: Kassarapporten redovisades och godkändes.

LS: Inget.  

6. Kommittéer:

Aktivitet- Allt klart inför auktionen 14/6 på Holvarbo gård. Havren till årets julkärvar ser lovande ut på fältet och solrosorna kommer bli fler detta år än tidigare år. Bra att hitta fler försäljningsställen för solrosorna, och Grönsöö i oktober skulle kunna vara ett tillfälle. Jakob kontaktas i frågan.

Hjälp: Inga extra pengar till MAF denna gång.

Klubbmästeri: Klubbkassan är i god ordning att lämnas över till ny klubbmästare.

Medlem: Klubbens nya medlem Robert Kjellman presenterade sig efter att han formellt valts in.

IT, PR och Info: Genomgång av klubbens hemsida på första månadsmötet i september.

7. Övriga frågor: Projektet Klangens stuga har haft träff i Skolstaskolan med klass 3. Då besökte Inger Andersson klassen och berättade om sin morfars far, som var soldaten Klang och bodde i stugan på skolgården. Klassen kommer i september göra en bussresa till Skansen och där titta på ett soldattorp och den gamla skolan. Lions står för bussresan. Ny verksamhetsplan presenterades av den nya presidenten Claes, som också fick ta emot ”bergsmannen”.

8. Mötet avslutas: LP Georg avslutade mötet och tackade för det gångna verksamhetsåret.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte måndagen 15 april 2019.

1. LP Georg öppnade mötet.

2. Den föreslagna dagordningen godkändes.

3. Upprop: Närvarande 12 medlemmar.

4. Föregående protokoll godkändes.

5. Rapporter:

LP: Inbjudan till Zonmöte i Sigtuna den 23 april. Intresserad hör av sig till LP. LC Örsundsbro ordnar en träff tillsammans med LC Grillby och LC Bålsta den 15 maj. Lion Claes, Lion Lennart och Lion Britt-Marie deltar från vår klubb. LP och LS sammanställer en presentation om LC Grillby att visas på träffen.

LK: Kassarapporten redovisades och godkändes.

LS: Inget.  

6. Kommittéer:

Aktivitet: Auktion i Vendel/Örbyhus den 14 juni, då klubben står för korv och kaffeförsäljning. Gruppen/aktiviteten ”Klangens stuga” har träffat klass 3 i Skolstaskolan och lärarna Jenny och Elaine. Barnen i klassen visade stort intresse för projektet, att forska om soldaden Klang och den stuga han bodde i. I aktiviteten ingår även Robert Kjellman, som var tidigare vaktmästare i Skolstaskolan och har stora kunskaper om Klangens stuga.  Havrefröna har nu såtts inför höstens kärvtillverkning. Viktigt att i år vara ute i god tid när det gäller att sälja kärvar till andra klubbar och föreningar. 

Hjälp: Inget.

Klubbmästeri: Förslag till nästa månadsmöte att besöka Tuna trädgård.

Medlem: Inget.

IT, PR och Info: Inget.

7. Övriga frågor: Diabetesprojektet fortsätter med annonser i Ena/Håbotidningen och i Enköpingsposten 14-16 april. Affischer kommer också sättas upp i skolor i Enköping och Bålsta och Örsundsbro, samt delas ut till skolsköterskor.  Första träffen är planerad till 26/4, och sedan ytterligare fyra gånger. Osäkert hur stort intresset är från ungdomar med diabetes i kommunerna Enköping och Håbo. Proffsig annons om diabetesprojektet ansåg mötet.

8. Mötet avslutas: LP Georg avslutade mötet och alla tackade klubbmästaren för en trevligt ordnad klubbkväll på Salnecke slott och Salnecke slotts café.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte måndagen 18 mars 2019.

1. LP Georg öppnade mötet.

2. Den föreslagna dagordningen godkändes.

3. Upprop: Närvarande 13 medlemmar.

4. Föregående protokoll godkändes.

5. Rapporter:

LP: Lions Club Grillbys förslag att LC Örsundsbro borde tillhöra samma zon som vår klubb ingår i, godkändes vid Distriktskonferensen. Inbjudan har kommit till klubben från LC Örsundsbro om en gemensam träff den 14 maj i Örsundsbro. Intresseanmälan från klubbmedlemmarna tas upp vid april månadsmöte.

LK: Kassarapporten godkändes.

LS: Inget.  

6. Kommittéer:

Aktivitet: För tillfället lugnt. Auktion i Vendel den 14/6 då klubben står för korvförsäljningen. Projektet ”Klangens stuga” har möte 28/3 I Skolstaskolan med lärarna från klass 3. Då kommer idén att barnen i klassen tar reda på och dokumenterar olika fakta om dragontorpet ”Klangen stuga”, som sedan redovisas för hela Skolstaskolan och för klubben. I projektet ingår LP, LS och Lion Justus samt Robert Kjellman, tidigare vaktmästare på skolan.         

Hjälp: Föreningen ”Little Lions” som hjälper barn i Tanzania, kommer via vår klubb bli sponsrade med 15.000:- från ett IT-företag.

Klubbmästeri: Besök på Salnecke slott i Örsundsbro på nästa månadsmöte.

Medlem: En tyst minut för vår avlidne klubbmedlem Ulf Sandström. Förslag att bjuda in Robert Kjellman till kommande månadsmöte.

IT, PR och Info: Hemsidan uppdaterad.

7. Övriga frågor: Diabetesprojektet har haft flera träffar. Fredagen 26/4 genomför projektet sin första träff med ungdomar från Enköping och Håbo med diabetes. Träffarna leds av Hannah Arndt och gruppen kommer träffas bl.a. på Wallinska gården i Enköping och i Korsängsskolans gymnastiksal. Annons kommer finnas i Ena/Håbo tidningen och i EP vecka 15 . Affischer kommer också distribueras till gymnasieskolan och högstadieskolor i Enköping och Håbo. Kostnaden i samband med projektet delas av klubben och Diabetesföreningen i Enköping/Håbo.

Cancerforskningsfonden på Akademiska sjukhuset inbjuder till föreläsning den 6/4 i Uppsala. Nationaldagsfirandet i Grillby har möte angående årets firande och LP Georg deltar från klubben.

8. Mötet avslutas: LP Georg avslutade mötet och tackade dagens föredragningshållare Torbjörn Lanto för trevlig information runt köksrenoveringar.

                                     

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte tisdagen 19/2  2019.

1. vLP Claes öppnade mötet.

2. Den föreslagna dagordningen godkändes.

3. Upprop: närvarande 8 medlemmar.

4. Föregående protokoll godkändes.

5. Rapporter:

LP: vLP redovisade förslag till ny styrelse för verksamhetsåret 2019-2020 (se bilaga) och månadsmötet godkände förslaget. Inbjudan till Distriktsrådsmöte har inkommit, liksom inbjudan från  Lions cancerforskningsfond till ett forskarseminarium i Örebro 23/3. Margareta Parkstam vice DG har skickat förslag till ny Zonindelning. Styrelsen har diskuterat detta förslag och motsatte sig starkt att LC Örsundsbro skulle komma tillhöra Zon Uppsala medan LC Grillby och LC Enköping skulle tillhöra Zon Stockholm. LP kommer meddela detta till Margareta Parkstam i en skrivelse.

LK: Kassarapport från LK redovisades av vLP Claes, och godkändes. Lion Britt-Marie hade lämnat besked till LK om kontonumret till Majblommans sommarläger.

LS: Inget.  

6. Kommittéer:

Aktivitet: Mötet diskuterade kommande aktivitet tillsammans med en tredjeklass i Skolstaskolan avseende Klangens stuga på skolgården. Klassen har uttryckt intresse att delta i aktiviteten och mötet beslutade att LP Georg tar kontakt med klassens lärare. En Klangen-kommitté ska bildas bestående av LP, LS, Lion Justus och Robert Kjellman. Lion Justus meddelade att klubben har fått rättigheterna till korvförsäljning m.m. vid lantbruksauktion i Vendel 14/6.          

Hjälp: Inget.

Klubbmästeri: Inget

Medlem: vLP Claes meddelade att Lion Ulf tagits in akut på sjukhus. Robert Kjellman har sagts sig vara intresserad av att gå med i klubben och LP Georg tar kontakt och bjuder in till kommande månadsmöte.

IT, PR och Info: Inget.

7. Övriga frågor: vLP Claes informerade om läget beträffande diabetesprojektet.

8. Mötet avslutas: vLP Claes avslutade mötet och tackade Lion Olle Stedt för en intressant genomgång av försvarets telekomutrustning genom tiderna.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte måndagen 21 januari 2019.

1. LP Georg öppnade mötet.

2. Den föreslagna dagordningen godkändes.

3. Upprop: Närvarande 13 medlemmar.

4. Föregående protokoll godkändes.

5. Rapporter:

LP: Försäljningen av julkärvar vid Salnecke slott gick lysande bra. Info om kommande Distriktsrådsmöte. Info-material om nya Distriktet Öst kommer under våren. Brev från nya Världspresidenten om medlemsläget i Lions. Påminnelse om Riksmötet i Västerås och vilka som kan närvara.

LK: Kassarapporten redovisades och godkändes. LK kommer undersöka möjligheten för snabbare redovisning av inkommande swish.

LS: Inget.  

6. Kommittéer:

Aktivitet- Stort tack till alla som jobbat med kärvarna och som lett till ett jättebra resultat. Mötet diskuterade problemet att kärvarna vid flera tillfällen tog slut innan marknaden stängde. Bättre planering krävs för att undvika detta.                    

Hjälp: Kommitteen rekommenderade medlemsmötet att skänka 10.000:- till Enköpings majblommans sommarläger. Medlemsmötet uttalade att lägret verkade vara mycket bra och godkände bidraget. Månadsmötet beslöt att inte ge bidrag till Natasha Anderssons begäran. LC Grillby har inget förslag till Lions livskvalitetspris i nuläget.

Klubbmästeri: Nästa månadsmöte föreslås besöka Teleseum i Enköping.

Medlem: Lion Jakob von Ehrenheim fyllde 60 år och uppvaktades av Lion Justus och Lion Britt-Marie. Mötet uttalade att klubben bör göra något för Lion Ulf. Lion Claes och LS Helena fick i uppdrag att köpa blommor till Lion Ulf.

IT, PR och Info: Hemsidan är uppdaterad. Klubbens försäljning av julkärvar ska skickas till tidningen Lion.

7. Övriga frågor: Lion Roland berättade att ett av hans barnbarn i samband med hennes läkarexamen, fick besök av den familj som hon långt tidigare bodde hos under sin stipendiereas till USA. Lion Claes redovisade läget beträffande diabetesprojektet som fortskrider som planerat.

8. Mötet avslutas: LP avslutade mötet.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte söndagen 9 december 2018

1. LP Georg öppnade mötet.

2. Den föreslagna dagordningen godkändes.

3. Upprop: närvarande 14 Lions samt ”Lady Lions”.

4. Föregående protokoll godkändes.

5. Rapporter:

LP: Riksmötet 2019 blir i Västerås 31/5-2/6. Finns intresse från klubben att närvara? Anmälan till sekreteraren. LP, LS och vice LP brukar om möjligt närvara. Tack från Margareta Parkstam för trevligt månadsmöte.

LK: Kassarapporten redovisades och godkändes. Utbetalt 20.000:-till föreningen ”Little Lions”. Hittills sålt och redovisat kärvar för 10.970:-.

LS: Inget.  

6. Kommittéer:

Aktivitet: Kärvknytning behöver göras minst två ggr per medlem, då efterfrågan är stor på kärvar. Kallelse kommer om ytterligare kärvar behöver knytas, och det finns material kvar .                                         

Hjälp: Fasta bidrag enligt direktiv och rekommenderade bidrag enligt beslut: till Pengapåsen, Barndiabeteslägret, LCIF, LEO. Mötet beslutade att ge 10.000:- till MAF. Lions Livskvalitetspris avvaktar klubben med. Brev till kommittéen från Natasha Andersson om bidrag, vilket kommitteen behandlar till nästa möte. Tack från Demensföreningen.

Klubbmästeri: Nästa månadsmöte förslag i Weckholms gamla prästgård 21/1 2019. Kommande program kan vara Majblommekommittén i Enköping och Teleseum.

Medlem: Inget nytt.

IT, PR och Info: Hemsidan är under uppdatering.

7. Övriga frågor: Klubbens diabetessatsning fortskrider. Lion Claes, Lion Christer och LS har möte med Enköpings/Håbos Diabetesförbund 12/12, då det är tänkt att konkretisera vad vi tänker om en gemensam aktivitet. Lions glasögoninsamlingen har avslutats.

8. Mötet avslutas: LP avslutade mötet. Lion Justus tackade alla för de insatser som gjorts vad gäller mat och dryck, och stor tacksamhet för att så många kunde komma och fira klubbens julbord.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte måndagen 19 november.

1. LP Georg öppnade mötet.

2. Den föreslagna dagordningen godkändes.

3. Upprop: närvarande 12 Lions.

4. Föregående protokoll godkändes. Trevligt möte tyckte medlemmarna.

5. Rapporter:

LP: Klubben uppmanas att ge namnförslag till Lions ”livskvalitetpris”. Förslag lämnas till hjälpkommittén. Tack från LC Örsundsbro för medverkan på Mickelsmäss.

LK: Kassarapporten redovisades och godkändes. Kesuddens bryggeri skänkte vår betalning för besöket tillbaka till klubben. LP Georg tackar Kesudden för bidraget.

LS: Inget.  

6. Kommittéer: 

Aktivitet- Kärvknytning hos Lion Gerth 20/11 kl 13.00 och 22/11 18.00 och 28/11 13.00. Kommande försäljningar är torget i Enköping, Wallinska gården, Veckholm  och Millis samt torget i Grillby.

Hjälp: Inget.

Klubbmästeri: Nästa månadsmöte blir julbord hos Lion Justus söndagen 9/12 kl. 17.00 med start i puben .

Medlem: Inget nytt.

IT, PR och Info: Inget.

7. Övriga frågor:

Info från vice DG Margareta Parkstam. Insamlingen ”de glömda barnen” avslutas i december 2018. Därefter kommer ”Water means life”i Somalia, som ny kampanj  från 1/1-1/7 2019. Mallar för gåvobrev till Lions finns att hämta på nätet liksom broschyrer m.m. Som en följd av sammanslagningen till det nya distriktet Öst måste Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska sjukhuset i Uppsala genomföra en permutation, vilket är omfattande och dyrbart. Nya distriktet Öst omfattar gamla U och gamla  A samt Gotland, Sörmland och Östergötland. Distriktet betalar halva inträdesavgiften för nya medlemmar året ut. Ny funktionärsutbildning kommer ske i Södertälje i vår. Viktigt att Lions inte skänker pengar till andra hjälporganisationer som inte Lions har avtal med. Ny guvernör blir vår tidigare DG Torbjörn Bengtsson.

Lion Claes har haft möte med ordföranden i Diabetesförbundet Enköping/Håbo om eventuellt gemensamt projekt för diabetessjuka i vårt område med inriktning mat och motion. Mötet beslutade att genomföra ett sådant projekt. En grupp utsågs från vår klubb bestående av Lion Claes, Lion Helena o Lion Christer.

8. Mötet avslutas: LP avslutade mötet och organisationen ”Little Lion” presenterade sin verksamhet.

Mötet beslutade därefter att skänka 20.000:- till ”Little Lions” verksamhet i Ghana.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte måndagen 15 oktober på Kesuddens bryggeri i Enköping

1. LP Georg öppnade mötet.

2. Den föreslagna dagordningen godkändes.

3. Upprop: Närvarande 13 Lions.

4. Föregående protokoll godkändes.

5. Rapporter:

LP: Lions har fått en ny webbplats. Viktigt att klubbarna gör sina nomineringar till kommande befattningar inom Lions Särskilt viktigt att klubben nominerar vice DG Margareta Parkstam till ny vice DG i nya Distriktet öst. Också viktigt att få in fler kvinnor i klubbarna.

LK: Kassarapporten redovisades och godkändes. Grönsöö-parkeringen gav 10.243:-i intäkter plus de som kom in via swish direkt till ”de glömda barnen”.

LS: Det bli en sammanslagning av nuvarande Distrikt 101- A och vårt Distrikt 101-U till Distrikt Östra den 1/7 2019. Lions insamling ”världens barn” har avslutats och i stället satsas på ”De glömda barnen” och ”water means life”. Charteravgiften för nya medlemmar kommer från 1/7 -18 bli 35 Usdollar. Lions nya världs-president heter Gudrun Yngvadottir och kommer från Island. Till katastrofen i Indonesien har Lions Sverige skickat 200.000:- och flera lionsklubbar finns på plats i landet att hjälpa till. Riksmötet 2019 blir i Västerås, därefter Falun, Borås och Östersund. Vårens Distriktsmöte placeras i Södertälje 4/5-19. Världsdiabetesdagen går av stapeln 14 november 2018.

6. Kommittéer:

Aktivitet- Kärvknytning hos Lion Gerth 24/10 kl. 13.00 och därefter 20/11 kl. 13.00 och 18.00. Plastpåsarna har kommit . Det finns ca 300 ”de glömda barnen” lappar att lägga i påsarna. Flera klubbar beställde kärvar på Distriktsmötet, men övriga klubbar i Distriktet bör få ett intressemail. Även kommande julmarknader i vår närhet bör kontaktas för försäljning där. På Mickelsmäss jobbade klubben 40,5 timmar, vilket kommer betalas av LC Örsundsbro i december.

Hjälp: Inget.

Klubbmästeri: Nästa månadsmöte äger i Litslena bygdegård då vice DG Margareta Parkstam besöker oss. Vi får också besök av den ideella föreningen ”Little Lion”, som berättar om sin verksamhet i Ghana. December månadsmöte blir hos Lion Justus den 9/12 kl. 17.00 då julbord serveras.

Medlem: Inget nytt.

IT,PR och Info- Inget nytt.

7. Övriga frågor: Diabetes kommer vara en stor och viktig fråga inom Lions under 2019.

8. LP avslutade mötet, och tackade Kesuddens bryggeri för en intressant och smakfull kväll.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte tisdagen 18 september på Bryggholmen.

1. LP Georg öppnade mötet.

2. Den föreslagna dagordningen godkändes.

3. Upprop: Närvarande 9 Lions och 2 medföljande.

4. Föregående protokoll godkändes.

5. Rapporter:

LP: Lions Sverige och i världen har för 2018-19 beslutat engagera sig för diabetesvården. Varje klubb ska starta minst ett diabetesprojekt och driva det under året. Riksvalsnämnden vill att klubbarna föreslår fler namn till viktiga poster inom Lions. Lions cancerforskningsfond i Uppsala har ca 5 miljoner kronor i sin fond.

LP presenterade en lista på befattningshavare inom Lions.

Kallelse presenterades till kommande Distriktsmöte 13/10 i Uppsala. Fråga vem som kan närvara förutom LP.

Info om ”Water means life”, som ordnar rent vatten i ett område i Somalia.

LS: inget.

LK: I LK:s frånvaro redovisade LP kassarapporten, som godkändes.

6. Kommittéer:

Aktivitet: Klubben har i år ca 900-1.000 kärvar, vilket är mer än vad klubben själv kan sälja, vilket innebär att vi bör kontakta andra klubbar i området , som kan vilja sälja kärvar. Lion Jerry meddelade att vi kan sälja kärvar på Broby gård, som har marknad på Allhelgonahelgen och helgerna därefter. Dessutom kan vi också sälja på Härnevi plantskola. Pris till andra klubbar kommer bli 30:-/kärve. Lion Gerth tillfrågas hur många plastpåsar som finns kvar.

Lion Britt-Marie tog upp om bemanningen på Grönsöö och skickade runt en lista att skriva upp sig på. Bemanningen på Mickelsmäss meddelades.

Hjälp-:Inget.

Klubbmästeri: Nästa månadsmöte äger rum på ölbryggeriet Kesudden i Enköping. Kostnad för besöket 100:-/person, som bryggeriet skänker tillbaka till Lion Grillby.

November månadsmöte blir i Litslena bygdegård, med besök av vice DG Margareta Parkstam samt föreningen ”little Lions”.

Medlem-:Vi har tyvärr inte fått något besked i medlemsfrågan från Håkan Hillerstig.

IT, PR och Info: Vissa delar av hemsidan bör uppdateras. Nordia dagen skall också skrivas in där.

7. Övriga frågor: Det blir inga solrosor i år och därmed heller inga intäkter.

8. Mötet avslutas: LP avslutade mötet.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte 7 juni 2018.

1. LP Justus öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Den föreslagna dagordningen godkändes.

3. Närvarande 13 Lions samt respektive.

4. Föregående protokoll godkändes.

5. Rapporter:

LP: Justus informerade om att distrikten 101A och 101U kommer att slås samman till ett distrikt. Handboken kommer i fortsättningen att vara i digitalt format, alltså på webben. Vill man veta mer om vad som beslutades på RM så kan man se det på webben.

LS: Lion Åke utdelade Lions jubileumsnål i silver till LP Justus.

LK:  Rolf presenterade kassarapporten som godkändes.

6. Kommittéer:

Aktivitet: Nästa aktivitet är auktionen i Björnbo Litslena den 28:e juni och sedan ytterligare en auktion på Vretabergs Gård i Grödinge på Södertörn den 6:e juli. 

Hjälp: -

Klubbmästeri: Nyckeln till bygdegården är överlämnad till Lion Lennart som tar över klubbmästeriet. Något program är inte klart än men meddelas i kallelsen till första månadsmötet i nästa verksamhetsår.

Medlem: Arne Nordfors föreslogs som eventuell ny medlem.

IT PR/Info o IR: -

7. Övriga frågor: Den 25:e augusti går Nordia-dagen av stapeln där vårt stipendium delas ut till personer som gjort stora insatser inom Nordia, och första stipendiater är Håkan Ahlström och Anne-Marie Ericsson.

8. Mötet avslutas: LP Justus avslutade mötet. Ett stort tack till de som ordnade med den goda maten som serverades på avslutningen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte 21 maj 2018.

1. LP Justus öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Den föreslagna dagordningen godkändes.

3. Närvarande 16 Lions samt respektive.

4. Föregående protokoll godkändes.

5. Rapporter:

LP: Justus kunde meddela att mycket inom Lions Club Sverige nu handlar om den nya distriktsindelningen vilket troligen gör att 10 distrikt blir 5. Han påminde också om dom kommande auktionerna mer om dessa under aktiviteter.

LS: -.

LK:  Rolf presenterade kassarapporten som godkändes.

6. Kommittéer:

Aktivitet: Nästa aktivitet är auktionen i Björnbo Litslena den 28:e juni och sedan ytterligare en auktion på Vretabergs Gård i Grödinge på Södertörn den 6:e juli. Anmäl ditt deltagande på en eller båda av dessa auktioner till lion Ulf.

Hjälp: Ska kolla mera på insamlingen Water means life.

Klubbmästeri: Nästa månadsmöte kommer troligen att hållas i Basta hos lion Christer med sedvanlig avslutningsfest, men kolla i kallelsen.

Medlem: Håkan Hillerstig som var inbjuden till mötet hoppas vi kunna invälja på septembermötet.

IT PR/Info o IR: Jätteroligt att vi fått in artiklar i EP och LION stort tack till de som ordnade med detta.

7. Övriga frågor: Litslena bygdegårdsförening vill ha 5000 kr om året för lokalen på vindsvåningen och 1000 kr per gång vi har möte i bygdegården. Vi funderar på detta till nästa möte

8. Mötet avslutas: LP Justus avslutade mötet.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte 16 april  2018

1. LP Justus öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Den föreslagna dagordningen godkändes.

3. Närvarande 10 Lions samt respektive.

4. Föregående protokoll godkändes.

5. Rapporter:

LP: Justus meddelade att ingen från Lions Club Grillby kommer att åka till riksmötet i Ronneby. Lars Are Eriksson blev sedan invald i Lions Club Grillby på sedvanligt vis med att lions etik och syften lästes och sedan fäste LP Justus Lionsnålen på Lars Are.

LS: Meddelade att nästa års styrelse är registrerad.

LK: Rolf hade skickat kassarapporten som godkändes.

6. Kommittéer.

Aktivitet: Nästa aktivitet är auktionen i Björnbo Litslena den 28:e juni och sedan ytterligare en auktion på Vretabergs Gård i Grödinge på Södertörn den 6:e juli.

Hjälp: Ska kolla mera på insamlingen Water means life.

Klubbmästeri: Nästa månadsmöte kommer att ha trädgårdstema men plats är ännu ej bestämt.

Medlem: En ny eventuell medlem som kanske är på väg in i klubben är Håkan Hillerstig.

IT PR/Info o IR: En berättelse som Lion Helena har skrivit om auktionen i Rasbo finns på hemsidan och kommer förhoppningsvis publiceras i tidningen LION och EP.

7. Övriga frågor: -

8. Mötet avslutas: LP Justus avslutade mötet.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte 20 mars  2018

1. LP Justus öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Den föreslagna dagordningen godkändes.

3. Närvarande 10 Lions samt respektive.

4. Föregående protokoll godkändes.

5. Rapporter:

LP: Justus meddelade att Lars Eriksson kommer in som ny medlem i LC Grillby.

LS: Inget

LK: Rolf presenterade kassarapporten som godkändes.

6. Kommittéer.

Aktivitet: Nästa aktivitet är lantbruksauktionen i Rasbo den 23:e mars där vi säljer korv och kaffe . Kurt Olsson kommer att deltaga och Lion Ulf sköter inköp till försäljningen. Bemanning från klubben blev klart på mötet.

Hjälp: Mötet beslöt att skänka 10.000 kr till LCIF.

Klubbmästeri: Nästa månadsmöte kommer att bli på Fyrishov i Uppsala kl 13.00 den 16:e april.

Medlem: En ny medlem på väg in i klubben är Olle Nordström som har arbetat med IT inom försvaret.

IT PR/Info o IR: -

7. Övriga frågor:

Lion Georg informerade om Nordiasammarbetet och storleken kommer att vara 10.000 kr som kan delas på flera stipendiater på Nordiadagen. Förslag på stadgar är utskickat.

En ny styrelse har godkänts av mötet och medlemmarna är: LP Georg Nilsson, VLP Claes Hulting, LS Helena Hulting, LK Rolf Stenström, TT Åke Hedlund, KM Lennart Sjöberg och PP Justus Wahlström

8. Mötet avslutas: LP Justus avslutade mötet.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte 19 februari  2018

1. LP Justus öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Den föreslagna dagordningen godkändes.

3. Närvarande 14 Lions samt inbjudna

4. Föregående protokoll godkändes.

5. Rapporter:

LP: Justus hälsade inbjudne Lars Eriksson och Håkan Ahlström från Nordia välkomna till mötet. LP Justus läste upp Lions etik. Frågan om någon kommer att åka till riksmötet i Ronneby ställdes men ingen kunde svara för dagen.

LS: Inget

LK: Rolf presenterade kassarapporten som godkändes.

6. Kommittéer:

Aktivitet: Nästa aktivitet är lantbruksauktionen i Rasbo den 23:e mars där vi säljer korv och kaffe. Vi beslöt att fråga Kurt Olsson om han är intresserad att deltaga.

Hjälp: Mötet beslöt att skänka 10.000 kr till Lions cancerforskningsfond vid Akademiska.

Klubbmästeri: Nästa månadsmöte föreslogs att Kaviarbolaget kommer och vi får provsmaka 5 sorters rom till en kostnad av 250 kr, frågan ställdes angående priset men ingen hade något att invända.

Medlem: Lars Eriksson var närvarade på mötet och vi hoppas att han kan tänka sig att gå med i klubben.

IT PR/Info o IR: Lion Georg föreslår att vi inrättar några stipendier till ledare eller lag i Nordia som har gjort särskilda insatser att överlämnas på Nordiadagen. I och med detta kan LC Grillby få lite uppmärksamhet i vårt område.

7. Övriga frågor: Bygdegårdsföreningen klagar på oss att vi inte informerar när vi ska använda lokalen och att vi inte betalar när vi hyrt. Lion Christer tyckte att faktureringen från bygdegårdsföreningen fungerar dåligt.

8. Mötet avslutas: LP Justus avslutade mötet.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte 14 januari 2018

1. LP Justus öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Den föreslagna dagordningen godkändes.

3. Närvarande 10 Lions samt respektive.

4. Föregående protokoll godkändes.

5. Rapporter:

LP: Justus informerade att inbjudan från LC Stockholm har kommit med anledning av 70-års jubileet för Lions i Sverige. Lion Georg kommer att deltaga i utbildning i lionskunskap. Vi ska deltaga på Nordiadagen.

LS: Inget

LK: Rolf presenterade kassarapporten som godkändes.

6. Kommittéer:

Aktivitet: Nästa aktivitet är lantbruksauktionen i Rasbo den 23:e mars där vi säljer korv och kaffe. Vi påminner om att inköp av plastpåsar måste göras innan nästa kärvbindning.

Hjälp: Inget

Klubbmästeri: Nästa månadsmöte blir i bygdegården och då kommer Håkan Ahlström att berätta om Nordias verksamhet.

Medlem: Lars Eriksson är inbjuden att närvara vid ett lionsmöte.

7. Övriga frågor: -

8. Mötet avslutas: LP Justus avslutade mötet.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte 15 december 2017

1. LP Justus öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Den föreslagna dagordningen godkändes.

3. Närvarande 14 Lions samt respektive.

4. Föregående protokoll godkändes.

5. Rapporter:

LP: Justus informerade att kärvarna levererades till Lions i Vadstena och att försäljningen gick bra och att kärvar levererats till Sävjaklubben. Han tyckte också att kärvaktiviteten kan utvecklas ytterligare.

LS: Inget

LK: Rolf kunde meddela att 5.900 kr har inkommit från LC Örsundsbro för hjälpen vid Mickelsmäss. Kassarapporten godkändes.

6. Kommittéer.

Aktivitet: Kärvaktiviteten kan utvecklas ytterligare, mer kan odlas och vi kan annonsera i tidningen Lion om att kärvar kan köpas av andra lionklubbar.

Hjälp: Inget

Klubbmästeri: Nästa månadsmöte kommer att äga rum i Veckholms gamla prästgård och då med en auktion på vinflaskor.

Medlem: Lion Georg föreslog att vi kan söka nya medlemmar i andra föreningar i vårt område t.ex. Nordia.

8.Övriga frågor: Stipendiater till Cevemans minne efterfrågas.

9.Mötet avslutas: LP Justus avslutade mötet och önskade medlemmarna God Jul.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte 20 november 2017

1. LP Justus öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Pino´s.

2. Den föreslagna dagordningen godkändes.

3. Närvarande 13 Lions samt Lady Lions.

4. Föregående protokoll godkändes.

5. Rapporter:

LP: Vädjan från internationella presidenten om att fullfölja mässlingsvaccineringskampanjen. Målet är att nå upp till insamlade medel 30 miljoner, och en spruta mot mässlingen kostar 8:- kr.

LS: Inget

LK: Kassarapport redovisades och godkändes. Från LC Örsundsbro skall betalningen för insatserna under Mickelsmässmarknaden utbetalas under december 2017. Klubbens årliga bankavgift skall bokföras under aktivitetskontot.

Revisorerna Lion Claes och Lion Thord redovisade sin årliga revision av klubbens konton. Revisionen godkändes av mötet.

6. Kommittéer:

Aktivitet: Ca 350 julkärvar har bundits hos Lion Gerth och material för 150-200 st finns att göra. Bokade är redan ca 300 kärvar till andra klubbar. Efter helgerna första och andra advent vet vi hur åtgången har varit, om fler behöver bindas. Önskemål att till nästa år lägga med några bilder från kärvtillverkningen i påsarna. Bemanningslista skickades runt avseende försäljningen på torget i Enköping. Därefter kommer försäljning på torget i Grillby, då Lion Gerth har ansvaret.

Hjälp: Begäran från Natasha Andersson om bidrag godkändes inte av mötet. Mötet godkände de medel som Distriktet föreslagit att klubbarna skall betala. Dock beslutade mötet att barndiabeteslägret skulle få dubbelt betalt från 450:- kr till 900:- kr.

Klubbmästeri: Nästa månadsmöte blir fredagen 15 december hos Lion Justus, med start kl. 18.00 med glögg i puben. Därefter gemensamt ordnat julbord. Klubbmästaren och Lion Justus fördelar ut uppgifterna.

7. Övriga frågor: Inga.

8. Mötet avslutas: LP Justus avslutade mötet och tackade Pino för mycket god mat.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte den 12:e oktober 2017

1. LP Justus  öppnade mötet och hälsade klubbmedlemmarna välkomna till oktober månadsmöte som hölls på militära fordonsmuseet Arsenalen utanför Strängnäs. Protokollet är mycket kortfattat denna gång på grund av tidsbrist då vi måste bli klara till kl. 20.

2. Kallelsen till månadsmötet godkändes.

3. Upprop: Närvarande 11 medlemmar samt ”lady lions”.

4. Föregående protokoll godkändes.

5. Rapporter:

LP: LP Justus informerade från distriktsmötet att en ombildning av distrikten för att dessa skall bli fullvärdiga distrikt och därmed röstberättigade i internationella beslut.

LS: Inget.

LK: Kassarapport lämnades och godkändes. 3.800 kr och ett tack för hjälpen vid Grönsöö har skickats till LC Enköping/Åsunda.

6. Kommittéer:

Aktivitet: Kärvbindning kommer att planeras in i mitten av november och bemanningslistor ska tas fram. Plastpåsar och röda presentsnören införskaffas.

Klubbmästeri: Oktober möte kommer att hållas hos Pinos i Grillby värdshus. LP Justus kommer då  berätta om sin pilgrimsvandring i Italien. Till december möte planeras ett mindre julbord hos LP Justus.

Hjälp: Ingen ansökan har inkommit. Intäkterna från Grönsöö gick till De glömda barnen.

Medlems och närvaro: Inga förslag på nya medlemmar har inkommit.

Finans: Inget

It ,pr och info: Inget.

7. Övriga frågor: Inga.

8. Mötet avslutas.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte september 2017

1. LP Justus öppnade mötet och hälsade klubbmedlemmarna välkomna till verksamhetsårets första möte och alla också välkomna till Grönsöö.

2. Kallelsen till månadsmötet godkändes.

3. Upprop: Närvarande 11 medlemmar samt ”Lady Lions”.

4. Föregående protokoll godkändes.

5. Rapporter:

LP: Vid verksamhetsårets första styrelsemöte beslutade styrelsen att aktivitetsordförande skall närvara vid kommande styrelsemöten och kallas till dessa. Tyvärr har helgen 29/9-1/10 blivit dubbelsbokad. Klubben skall medverka för första gången vid LC Örsundsbros aktivitet Mickelsmässmarknaden och samtidigt sköta parkeringen på Grönsöö. Mötet beslutade att pengarna från årets Grönsööparkering skall gå till ”de glömda barnen”. Vad medlen från julkärvarna skall avsättas till är inte bestämt. 23/9 är det Distriktsmöte i Uppsala och LP Justus har anmält sig. Lion Helena anmäler sig också till vice DG Torkel Gille.

LS: Inget.

LK: Kassarapport lämnades och godkändes. Medlemsavgifterna har lämnats ut och behöves betalas snarast. Klubben har skaffat swish med nummer 1233646320.

6. Kommittéer:

Aktivitet: Havrekärvarna är skördade, skylade och intagna under tak för vidare torkning. Påsar skall finnas att lägga kärvarna i. Vice DG bokade 50 kärvar till sin klubb Österbybruk.  Solrosorna är färdiga och står vid Segla gård. Monika och Lion Britt-Marie ordnar med solrosor att sälja vid Grönsöö. Britt-Marie kontaktar Åke Jakobsson om att hjälpa till vid Grönsöö.

Klubbmästeri: Nästa månadsmöte blir vid Arsenalen i Strängnäs torsdagen den 12 /10. Alla träffas kl. 17.00 vid Litslena kyrka för gemensam åkning. Ev kommer LC Örsundsbro också följa med. Mötet avslutas kl 20.00. Oktober möte är planerat vara hos Pinos i Grillby värdshus. LP Justus kommer då berätta om sin pilgrimsvandring i Italien. Till december möte planeras ett mindre julbord hos LP, då alla medlemmar bidrar med olika rätter.

Hjälp: Ingen ansökan har inkommit. Ambition från Lions att ge 500:-/medlem till ”de glömda barnen”.

Medlems och närvaro: Inga förslag på nya medlemmar har kommit. LP Justus välkomnade Lion Jakob att till att bli en mer aktiv medlem.

Finans: Beslut vid Riksmötet att Lions Sverige inte skall medverka i ”världens barn”- insamlingen. Det är dock upp till varje enskild klubb att välja att vara med. Finanskommitténs förslag till månadsmötet är att inte samla in pengar till ”världens barn”. Mötet beslutade enligt kommitténs förslag.

It, pr och info:  Inget.

7. Övriga frågor:

Vice DG Torkel Gille, LC Österbybruk: 8/10 är det världslionsdagen med fokus på ”de glömda barnen”. Lions jubileumsfond med anledning av Lions 100 år har samlat in 2,4 miljoner kronor. Från den fonden kan klubbarna ansöka om bidrag till projekt för barn och unga. Den tänkta nya distriktsindelningen i Sverige kommer innebära vissa sammanslagningar av distrikt. Stockholm och Uppland är på gång och förhandlar om en sammanslagning.

Chevronmärken delades ut till Lion Roland 25 år, Lion Jakob 20 år, Lion Johan 15 år. LP Justus erhöll Stockholmsmedaljen.

8. Mötet avslutas: LP Justus avslutade mötet och tackade Lion Jakob för visning av slottet och för en god och värmande soppa.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte 9 juni 2017

1. LP Lennart öppnade mötet och klubbmästaren hälsade medlemmarna välkomna till Basta.

2. Kallelsen till månadsmötet godkändes.

3. Upprop: Närvarande 11 medlemmar samt ”lady lions”.

4. Föregående protokoll godkändes.

5. Rapporter:

LP: Till hösten är planerat en ledarskapskurs i Södertälje för blivande presidenter, sekreterare och zonordföranden. Info överlämnades till Lion Åke H.

LS: Inget.

LK: Kassarapporten godkändes. Auktionen i Huddinge gav en nettovinst på 4.317:-. För Lions 100-års jubileumsinsamling har inbetalts 5.000:-.

6. Kommittéer:

Hjälpkommitteen har inplanerat ett telefonmöte om kommande insamling för ”världens barn”. Lion Claes går på deras augustimöte.

Aktivitet: Höstens första stora aktivitet blir deltagandet i Mickelsmässmarknaden 1/10. Lion Georg är klubbens kontaktperson.

Klubbmästeri: Höstens första månadsmöte blir måndagen 18/9. Oktober månadsmöte planeras vara på Arsenalen i Strängnäs. De månadsmöten som blir i Litslena bygdegård kommer klubbmästaren förhandla med bygdegården om en engångssumma för alla årets möten.

Medlems och närvaro: Årets ambition är att ta in minst två nya medlemmar.

It, pr och info: Inget.

7. Övriga frågor: Vice LP Justus redovisade kommande verksamhetsår och kommittéer.

8. Mötet avslutas: LP Lennart avslutade mötet och tackade alla medlemmar för ett gott samarbete. Klubban, klockan och Bergsmannen överlämnades till kommande LP Justus. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte i maj 2017

1. Mötet öppnas: LP Lennart öppnade mötet och hälsade klubbmedlemmarna välkomna till Eckerölinjen på väg från Åland.

2. Godkännande av dagordningen. Den förslagna dagordningen godkändes.

3. Upprop: Närvarande 10 medlemmar.

4. Föregående protokoll:   ”i oktober” skall tas bort från LP:s rapport.

5. Rapporter:

LP: Inga ärenden.

LS: Vid nationaldagsfirandet i Grillby kommer Lion Gerth, Lion Åke, Lion Helena och Lion Claes medverka. Tina Axelsson har skickat ett tack för deltagandet vid Christer Axelssons begravning.

LK: Inget.

6. Kommittéer: 

Hjälp: Årets ”världens barn insamling” startar med ett telefonmöte 31/5, då Lion Claes är med från klubben. Kommitteen förslår att pengar från parkeringen på Grönsöö går till ”världens barn”.

Aktivitet: LC Grillby blev vid ett möte 8/5 invald i Mickelsmässkommitteen. Klubben utsåg Lion Georg till vår kontaktperson, och nästa möte med Mickelsmässkommitteen är den 29/8. Klubben får uppgiften att vara ”utsättargruppen” och fördela och placera ut all utställare efter en i förväg bestämt plan.

Klubbmästeri:

Juni månadsmöte och verksamhetsårets avslutning blir fredagen 9/6 hos Lion Christer i Basta.

Hyran för puben i Litslena bygdegård kommer höjas till hösten till 1.000:- per kväll, och fråga uppstod om klubben kan hitta andra och trevligare alternativ för våra klubbmöten. Förslag att fundera över är Wallinska gården i Enköping, Lion Justus pub på Tyresta, Veckholms gamla prästgård. Totalt rör det sig om 4 höstmöten, då ev något månadsmöte sker på annan plats i trakten. Lion Claes diskuterar hyran med ordförande i Litslena bygdegård om ett bättre pris än 1.000:- för garanterat fyra möten.

Medlem: Inget nytt.

IT, PR och Info: Inget.

7. Övriga frågor:

Posterna för nästa verksamhetsår kommer Lion Justus presentera vid juni månadsmöte.

Produktionsbolaget Dröse o Norberg, som producerat flera kända musikaler, stöttar Lions verksamhet för flyktingbarn i världen genom föreställningen ”Äventyret Alladin”. Föreställningen kommer turnera runt i Sverige under hösten och besöker Uppsala 7/1 2018. Möjlighet för klubbens medlemmar att köpa biljetter till förställningen via Tickmasters.se.

Vid kommande Riksmöte i Upplands-Väsby är det Lion Justus och Lion Britt-Marie som röstar för klubben. Lion Helena och Lion Claes deltar som övriga delegater utan rösträtt.

Kommande DG Lena Carlgren söker ny Zonordförande i vår Zon 1. Vice DG finns från LC Disa.

8. Mötet avslutas: LP Lennart avslutade mötet och klubbmedlemmarna tackade klubbmästaren för trevligt initiativ att ha månadsmötet på en resa till Åland med Eckerölinjen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte i april 2017

1. Mötet öppnas:  LP Lennart öppnade mötet och hälsade klubbmedlemmarna välkomna.

2. Godkännande av dagordningen. Den förslagna dagordningen godkändes.

3. Upprop: Närvarande 14 medlemmar.

4. Föregående protokoll: Godkändes.

5. Rapporter:

LP: LC Örsundsbro har kontaktat vår klubb för ev. hjälp vid kommande Mickelmässmarknad 2017. LC Örsundsbro söker speciellt folk med ”pondus” för att kvällen/natten innan marknaden administrera och placera ut de knallar/försäljare som skall medveraka på marknaden. LC Grillby erhåller för arbetet 100:- per person och timme. Lion Georg går på LC Örsundsbro´s informationsmöte i maj, och meddelar dem att vi kan ställa upp med ca 15 personer. Mickelsmäss är i år den 1 oktober.

Rapport från LS: Lion Justus är anmäld till Zonmötet den 11 maj i Uppsala.

Rapport från LK: Kassarapport presenterades och godkändes.  Auktionen i Lisma-Huddinge har ännu inte givit något överskott, men överbliven korv, korvbröd m.m. därifrån kommer säljas efter månadsmötets slut, och förhoppningsvis ge ett litet plus i kassan för auktionen.

6. Kommittéer: 

Hjälp:  Årets ”världensbarninsamling” startar med ett telefonmöte 30 maj. Lion Claes deltar från klubben.

Aktivitet: Inga nya aktiviter på gång under våren.

Klubbmästeri: Maj månadsmöte är planerat på Ålandsbåten och Eckerölinjen en onsdag, då avgångarna med buss från Enköping är mitt på dagen. Kallelse om Ålandskryssningen kommer i god tid för att alla skall kunna anmäla sitt intresse. Juni månadsmöte och vårens avslutning blir hos Lion Christer i Basta.

Medlem: Inget nytt.

IT, PR och Info: Inget.

7. Övriga frågor: Vid begravningen av Christer Axelsson närvarade Lion Gerth, Lion Justus, Lion Åke H, Lion Helena och Lion Claes.

8. Mötet avslutas: LP Lennart avslutade mötet och tackade klubbmästaren för mycket god mat och tackade Monica för goda mazariner. Ett stort tack också till Annika Larsson för ett intressant och spännande föredrag om ringhuvan på Enköpings museum.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte i mars 2017

​1. Mötet öppnas:  LP Lennart öppnade mötet och hälsade klubbmedlemmarna välkomna till mars månadsmöte i Veckholms nya brandstation. Presidenten föreslog en tyst minut för den tidigare medlemmen Christer Axelsson, som hastigt avlidit lördagen den 18 mars.

2. Godkännande av dagordningen: Den förslagna dagordningen godkändes.

3. Upprop: Närvarande 11 medlemmar.

4. Föregående protokoll: Godkändes.

5. Rapporter:

LP: Inga ärenden inkommit att behandla.

LS: Vem kan delta vid kommande Distriktsmöte i Uppsala den 25/3. Anmäl till LS före 21/3, då anmälan skall vara inlämnad.               

LK: Inget nytt på kontot att rapportera.

6. Kommittéer: 

Hjälp: Vid förra månadsmötet beslutade bidraget till utrustning för de tre syriska barnen i Enköping har ännu inte utbetalats eftersom klubben måste avvakta beslut från LC Enköping, som fattar sitt beslut samma dag som vårt månadsmöte. Utbetalning kommer i så fall ske direkt till Fanna fotbollsklubb, där pengarna öronmärks för de tre barnens inköp av fotbollkläder. 

Aktivitet: Auktionen i Lisma-Huddinge gav en intäkt på 3.336:-. Eftersom det blev en hel del korv, korvbröd, läsk o bullar över kan förtjänsten från auktionen ännu inte redovisas. Lion Åke tar med sig de överblivna varorna till nästa månadsmöte för försäljning till klubbens medlemmar.

Klubbmästeri: April månadsmöte flyttas till måndagen 24:e, då 17/4 är annandag påsk. Inget program för april månadsmöte är bestämt. Förslag från klubbmästaren att ordna en dagsutflykt till Åland via Eckerölinjen för maj eller juni månadsmöte. Klubbmästaren påpekade också att några medlemmar inte avanmäler sig till månadsmötet när de inte kommer.

Medlem: Inget nytt.

IT, PR och Info: Hemsidan är uppdaterad.

7. Övriga frågor:  Ulf Sandström invaldes högtidligen som ny medlem. Lions syften, uppgift och motto lästes upp av Lion Britt-Marie. Lions etik lästes upp av Lion Justus i egenskap av fadder.

8. Mötet avslutas: LP Lennart avslutade mötet och tackade personalen på Veckholms nya brandstation för en mycket lärorik kväll med både  Hjärt-lungräddning och brandsläckning som övningsuppgift.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte i februari 2017

1. Mötet öppnas:  LP Lennart öppnade mötet och hälsade klubbmedlemmarna välkomna till februari månadsmöte.

2. Godkännande av dagordningen: Den förslagna dagordningen godkändes.

3. Upprop: Närvarande 13 medlemmar.

4. Föregående protokoll:   Godkändes.

5. Rapporter:

LP:  Klubbens medlemmar har fått inbjudan till cancerforskningen i Uppsala seminarium om hur fonden fördelar sina medel och hur olika cancerforskningsprojekt fortskrider. Intressant och lärorikt att lyssna på. Faktura från Folkrörelsearkivet överlämnades till kassören. Det har instiftats en utmärkelse för medlem som introducerar en ny medlem till en klubb.                                                                                                                        

LK: Kassarapporten godkändes. Till insamlingen ”de glömda barnen” har nu inbetalats 30.360:- och till Villberga hembygdsförening 5.000:- till en hjärtstartare.

LS: Har besökt Zonmötet i Uppsala som började med ett föredrag om SCAPIS, ett forskningsprojekt om hjärt- och lungsjukdomar. SCAPIS bygger upp en kunskapsbank i 6 universitetssjukhus om sjukdomarna, genom att undersöka 30.000 personer 50-65 år gamla i hela Sverige. Dessutom information från DG Thorbjörn Bengtsson om kommande Riksmöte i Upplands-Väsby och om Lions 100-årsjubileum. Nästa Zonmöte är i Uppsala 11/5.

6. Kommiteer: 

Hjälp: Förfrågan från Birgitta Holst-Alani om bidrag till tre barn i invandrarfamilj i Enköping att användas till barnens fotbollsutrustning. Mötet beslutade bidra med 3.000:- och att Lion Claes kontaktar LC Enköping för att höra om den klubben kan bidra med återstoden 3.000:-.                                                                                      

Aktivitet:  Vårens aktivitet blir auktionen i Huddinge den 4/3. Behjälpliga blir Kurt Olsson och Lion Åke H. Lion Torsten Lion Christer och Ulf Sandström. Lion Åke gör inköpen och lämnar över allt till Kurt fredag eftermiddag.

Klubbmästeri: Kommande månadsmöte blir i Veckholms nya brandstation. Förslag finns om att göra en Ålandsresa i April.

Medlem: Efter en kort presentation av Ulf Sandström beslutade mötet att välja in Ulf som medlem vid kommande månadsmöte.

IT, PR/info: Inget.

Tail Twister: Lejonet är tömt och beloppet 617:- överlämnades till kassören.

7. Övriga frågor: Till Riksmötet åker Lion Justus, Lion Britt-Marie, Lion Helena och Lion Claes. Till banketten kommer Karl-Erik Thisner. LS anmäler medlemmarna före 28/2.

Ny styrelse: Förslag från valberedningen: LP Lion Justus, LS Lion Åke H. LK Lion Rolf, vice LP Lion Georg, Direktor och Past LP Lion Lennart och medlemsansvarig Lion Claes Till klubbmästare utsågs Lion Christer. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.

8. Mötet avslutas: LP Lennart avslutade mötet och tackade klubbmästaren för god ärtsoppa och tårta.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte i  januari  2017

1. Mötet öppnas:  LP Lennart öppnade mötet och hälsade klubbmedlemmarna välkomna till januari  månadsmöte i Veckholms gamla prästgård.

2. Godkännande av dagordningen. Den förslagna dagordningen godkändes.

3. Upprop: Närvarande 14 medlemmar.

4. Föregående protokoll: Godkändes med påpekande om rättelse av några stavfel.

5. Rapporter:

LP:  Rapporterade om ändringar av inträdesavgiften för nya chartermedlemmar och nya medlemmar i befintliga klubbar.

Riksmötet 2017 genomförs i Upplands-Väsby  19/5-21/5. De som är intresserade av att medverka meddelar detta senast nästa månadsmöte. Eventuell samåkning kan ordnas med Enköpingsklubben och Bålsta LC.

LK: Felskrivning i kassarapporten. Ingående och utgående saldo i aktivitetskassan skall vara 18.011:17. Kärvar har sålts för 6.000:- under december och totalsumman är nu uppe i 24.110:-. Under januari beräknas tillkomma ca 5.000:-.

LS: Nytt Zonmöte 9/2 i Uppsala. En extra programpunkt bir en förläsning om SCAPIS och handlar om hälsa. Vilka kan gå på mötet? Anmäl till LS.

LS Helena och Lion Claes åker måndag 23/1 till Heby för att hämta insamlade kläder till hemlösa i Stockholm. Sedan åker LS och Lion Claes tisdag 24/1 till S:ta Clara  kyrka i Stockholm för att tillsammans med LC Heby/Morgongåva dela ut kläder till hemlösa. Finns intresse från några i klubben att följa med till Stockholm? Anmälan till Lion Claes.  

6. Kommittéer:                                                                                                                          

Hjälp: Hjälpkommittéen föreslog bevilja Villberga hembygdsförening 5.000:- till en hjärtstartare. Mötet beslutade enligt kommittéens förslag.

Till nästa vinter borde klubben annonsera i ex. Ena-Håbotidningen om att klubben tillverkar julkärvar för andra klubbar/föreningar att sälja. När havren är skördad i september/oktober vet man hur många kärvar som finns att tillgå.

Aktivitet: Jordbruksauktion lördag 4 mars i Lisma-Haninge. Lion Justus ordnar korvlåda och tillfrågar också Kurt Olsson om han vill hjälpa till, som gammal van korvkokare i Lions. 4-5 personer räcker för försäljningen, som kan ta cirka 3 timmar.  Meddela aktivitetsordförande Åke H. vilka som kan hjälpa till.

Klubbmästeri: Program för februari månadsmöte beslutas på kommande styrelsemöte.

Medlem: Mötet beslutade bjuda in Ulf Sandström  till nästa månadsmöte.

IT, PR/info: Hemsidan håller på att uppdateras av Lion Georg. Mer skrivet material önskas till de foton som tagits.  LS Helena skickar texter snarast från höstens möten.

7. Övriga frågor: Tråkigt att inte få lite extra medel till administrativa kassan genom   bokauktionerna, men tre böcker skänkta av Birgitta Holst-Alani auktionerades ut.

Den stora tavlan i salen borde tas med till ex. Antikrundan och värderas.

8. Mötet avslutas: LP Lennart avslutade mötet och tackade särskilt klubbmästaren för en god middag. Även stort tack för den vackra sången framfärd av musikstipendiaten Amanda Illic och till sist intressanta  iakttagelser och tankar av Birgitta Holst-Alani  från Mellanöstern.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte i december 2016

1. Mötet öppnas:  LP Lennart öppnade mötet och hälsade klubbmedlemmarna välkomna till december månadsmöte.

2. Godkännande av dagordningen. Den förslagna dagordningen godkändes.

3. Upprop: Närvarande 14 medlemmar.

4. Föregående protokoll:   Godkändes.

Rapporter:

 LP: LC Bålsta önskar köpa julkärvar till kommande vinter 2017-18. Vi kontaktar klubben i god tid före kärvbindningen om hur många och hur färdiga vi skall göra kärvarna.

Villberga hembygdsförening önskar 5.000:- i bidrag till en hjärtstatare. Ärendet lämnas vidare till hjälpkommitteen för behandling.

Rapport från LK: Kassarapporten godkändes. Fram till 12/12 har julkärvar sålts för 18.100:- . Kassören har utbetalt enligt månadsmötet beslut till Lions rekommenderade medel  9.775:-. MAF- Haiti har fått 10.000:-.

LS: LS Helena och Lion Claes gick på Zonmötet i Uppsala den 24/11. Nya Zonordföranden Jan Hallström redogjorde för sina planer för den gemensdamma zonen med zon 2 . Fler gemensamma aktiviteter inom zonen efterlystes, liksom att klubbarna reporterar till Distriktet sina aktiviteter, som då kan läggas upp på Distriktets hemsida.         

6.Kommittéer:

Hjälp:  Inget.

Aktivitet:  Tack från Lion Åke H. att många medlemmar ställer upp med kort varsel och knyter kärvar. 50  nya kärvar behöver knytas senast tisdag .

Klubbmästeri: Nästa månadsmöte söndagen den 15 januari blir i Veckholms gamla prästgård kl. 18.00. Styrelsemöte kl. 17.00. Ingen bokauktion är utlyst.

Medlem: Bjud gärna med tänkbara nya medlemmar till januari månadsmöte.

IT, PR/info: Foton från kvällens Luciatåg med klass 5 i Skolstaskolan kommer läggas ut på hemsidan.

7. Övriga frågor:  Kan ett lotteri vara en kommande aktivitet i klubben? Frågan får utredas av  styrelsen .Kan klubben använda  Svisch för betalningar?  Kassören  utrededer frågan och tar kontakt med banken.

8. Mötet avslutas: LP Lennart och övriga medlemmar tackade klubbmästaren för ett utmärkt gott julbord. Stort tack också till barnen från Skolstaskolan klass 5 och det härliga Luciatåget. LP avslutade mötet.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte i november 2016

1. Mötet öppnas:  LP Lennart öppnade mötet och hälsade klubbmedlemmarna välkomna till november månadsmöte .

2. Godkännande av dagordningen. Den förslagna dagordningen godkändes.

3. Upprop: Närvarande 13 medlemmar!!

4. Föregående protokoll: Protokoll för oktober godkändes.

5. Rapporter:

LP: Kallelse till Zonmöte i Uppsala den 24/11. LS Helena o Lion Claes kommer närvara. De tar med sig två julkärvar till ZO.  Bra att till nästa år ta reda på var olika julmarknader finns, och se till att klubben kan representera Lions där  och sälja  julkärvar.

LK: Kassarapport redovisades och godkändes. Alla medlemmar har nu betalt sina avgifter.

LS: Inget.

6. Kommittéer:

Hjälp: Lion Claes redogjorde för vilka  fasta och rekommenderade avgifter det finns i Lions internationellt, nationellt och i distriktet.  Hjälpkommitteens förslag att klubben betalar till Distriktet 125:-/medlem till Viking Camp, 50:-/m till Pengapåsen, 100:-/m till Katastrofberedskapen, 25:-/m till Diabeteslägret och 125:-/m till LCIF. Dessutom betalar alla klubbar 5.000:- för 2016 och 5.000:- för 2017 till Lions 100-årsjubileumsfond. Tillkommer de nationella 150:-/m  och internationella avgifterna 21,5 USD /m. Detta blir sammataget 10.000:-. Till Viking Camp betalar klubben för föregående år också .Mötet beslutade enligt hjälpkommitténs förslag.

Förfrågan från MAF om bidrag till deras flyguppdrag i Haiti. Mötet beslutade ge 10.000:-.

Erbjudande från en kvinna att få överta hennes egen uppfinning  att användas till handikappade barn. Mötet beslutade att tacka nej.

Förfrågan från BRIS att erhålla bidrag till deras verksamhet. Mötet beslutade att inte skänka pengar ” av principiella skäl”. Lions har ju en egen liknande verksamhet ” Lions Quest ” som vänder sig till barn och unga .

Mötet beslutade att årets julkärvsförsäljning skall gå till ”De glömda barnen”.

Aktvitet: Lion Åke skickade runt bemanningslista för tiderna på torget i Enköping 26-27/11 och torget i Grillby 4/12. LC Sävja vill köpa 50 st färdiga kärvar för 30: -st, och levereras av Lion Justus.

Klubben får korvförsäljningen vid auktion i Jordbro 4 mars 2017.

Klubbmästeri: Nästa månadsmöte i december blir den 12 kl. 18.00 i Litslena bygdegård. Då kommer barn från klass 5 i Skolstaskolan och sjunger julsånger. Litet julbord serveras också.

Medlem: Bjud gärna med tänkbara nya medlemmar till kommande månadsmöten.

IT, PR/info: Inget.

7. Övriga frågor: Revisionsberättelse för 2015-2016  godkändes av mötet.

Styrelsen för december träffas kl. 17.00 före månadsmötet.

ZO jan Hallström informerade om kommande aktiviteter i Zonen.

8. Mötet avslutas: LP avslutade mötet.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte i oktober 2016

1. Mötet öppnas:  LP Lennart öppnade mötet och hälsade klubbmedlemmarna välkomna till oktober månadsmöte i Surahammar.

2. Godkännande av dagordningen. Den förslagna dagordningen godkändes.

3. Upprop: Närvarande 8 medlemmar!!

4. Föregående protokoll: Protokoll för september  godkändes.

5. Rapporter:

LP: Mötet började med en tyst minut för Lions Ove Andersson. LP, Lion Justus, Lion Gerth och Lion Roland representerar klubben vid begravningen den 21/10 i Villberga  kyrka .LP tar med Lionsfanan och svenska flaggan.

Jan Hallström från LC i Uppsala blir utlånad ZO i Zon 1 och vill göra ett klubbesök i höst. Han kallar också till ett Zonmöte den 24/11 i Uppsala.

LK: Kassarapport redovisades och godkändes. Kassören ringde in till ”världensbarn”-insamlingen från klubben 13.500:-. Intäkterna från Grönsööparkeringen gav dock bara 13.081:-, så aktivitetskassan får bidra med 419:-. Kassören har också redovisat till Lion Jakob hur många besökare och bilar som kom under äppeldagarna på Grönsöö. Stort tack till klubben för parkeringen från Lion Jakob.

6. Kommittéer:

Hjälp: Som kassören tidigare redovisat gav parkeringen på Grönsöö 13.081:- och klubben skickade in till ”världensbarn”-insamlingen 13.500:-. Vilka rekommenderade medel skall klubben betala till Distriktet. Kommittéen ger förslag till nästa månadsmöte.

Aktvitet: Nästa aktivitet blir kärvknytning. Tisdagen 15/11 kl. 13.00 startar första passet hos Lion Gerth och onsdagen 16/11 kl. 18.00 tar andra passet vid. Deltagarlistor delades ut på mötet och de som inte var närvarande får listorna skickade per mail.  Solrosor har sålts för 5.900:-

Klubbmästeri: Nästa månadsmöte blir i Litslena bygdegård med hemlig gäst.

Medlem: Bjud gärna med tänkbara nya medlemmar till kommande månadsmöten.

IT, PR/info: Inget.

7. Övriga frågor: Lion Claes skriver under revisionsberättelsen till nästa möte.

LP delade ut Chevron märken till Lion Åke H. för 20 år i Lion, Lion Helena för 15 år.

8. Mötet avslutas: LP avslutade mötet och tackade LC Surahammar för god mat och intressant och rolig guidning på Surahammars bruksmuseum.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte i september 2016

1. Mötet öppnas:  LP Lennart öppnade mötet och hälsade klubbmedlemmarna välkomna till verksamhetsårets första månadsmöte.

2. Godkännande av dagordningen. Den förslagna dagordningen godkändes.

3. Upprop: Närvarande 10 medlemmar.

4. Föregående protokoll: Protokoll för juni månadsmöte godkändes.

5. Rapporter:

LP: LP delade ut årets verksamhetsplan ,som godkändes av mötet. Verksamhetsplanen kommer också  skickas till icke närvarande medlemmar. Två personer från klubben är anmälda till Distriktsmötet den 24 september i Upplands-Väsby. Insamlingskampanjen ” de glömda barnen” har en folder som kommer läggas med i påsen med julkärvar.

LS: Inget.

LK: Inget nytt.

6. Kommittéer:

Hjälp: Lions är med i årets insamling för ”världens barn” . Upptaktsmöte den 19/9 som Lion Claes går på. Insamlingens höjdpunkt blir en TV-gala den 7/10. Affischer och banderoller m.m. beställer Lion Claes att användas vid Grönsööparkeringen. Mötet beslutade att pengarna från Grönsöö-parkeringen skall gå till insamlingen ”världens barn”.

Aktvitet: LK ordnar en växelkassa till parkeringen på Grönsöö. Kepsar , västar, skyltar m.m. tar LP med som första ansvarig. Nya affischer ordnar Lion Claes.

Årets 920 kärvar är inne och är både av svart och vit havre.  Viktigt att redan nu ta reda på om det finns intresse från andra klubbar att sälja kärvar från oss, antingen färdigbundna eller att den klubben knyter själva. Nya plastpåsar beställer Lion Justus.

Klubbmästeri: Nästa månadsmöte är planerat till Surahammars bruksmuseum. Mer info i kallelsen.

Medlem: Peter Kinnbo har avsagt sig sitt medlemskap i klubben, vilket mötet beviljade. Viktigt att bjuda in nya eventuella medlemmar till klubbens möten.

IT, PR/info: Inget.

7. Övriga frågor: Kommitteen ungdom kan vara vilande, då inga ungdomsaktiviteter, stipendier eller annat ungdomsverksamhet är aktuellt.

Vice DG Lena Carlgren från LC Märsta/Arlanda gav information  från Distriktet.

8. Mötet avslutas: LP avslutade mötet och tackade klubbmästaren för mycket god mat.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte 16 maj 2016

1. LP Rolf öppnade mötet.

2. Den föreslagna dagordningen godkändes.

3. Upprop: närvarande 17 medlemmar.

4. Föregående protokoll godkändes.

5. Rapporter:

LP:  Stort tack till klubbmästaren och alla som hjälpt klubbmästeriet med den stora och goda vårbuffén. Tack också till klubbens busschaufför och alla andra medlemmar som ordnat med Gustafresan.

LS: Inget.

LK: Inget nytt angående klubbens kassor. Medlemsavgiften 2016-17 bör betalas in före september månadsmöte. 2 obetalda teaterbiljetter. Lion Christer D. och LK  Jerry går igenom anmälningarna och bankgiroinbetalningar. Lion Kurt har sålt korv m.m. från auktionen i Börje för 1.500:-.

6. Kommittéer:

Hjälp: Inget Oskarshamnsläger i år. Diskussion med LC Enköping ska ske om eventuellt samarbete om lägret nästa år.  Förfrågan från Demensförening om bidrag till deras årliga ”må bra-dagar för anhöriga”. Månadsmötet beslutade ge 5.000:- enligt hjälpkommitténs förslag.

Aktivitet: Lion Geth har sått både svart och vit havre i år. Önskemål om att redan nu höra efter intresset för havrekärvar till hösten. Lion Gerth hör av sig i god tid för hjälp att skyla och binda kärvar.

Klubbmästeri: Sista månadsmötet blir hos Lion Christer D. och Monika. Förslag till månadsaktivitet i höst är ett besök hos AGA i Enköping.

Medlem: Peter Kinnbo har ny mailadress: peter.kinnbo@gmail.com, och vill bli kallad till nästa månadsmöte. Även Göran Källgården och Torbjörn Lanto skall inbjudas som eventuell nya medlemmar  till junimötet.

IT,PR och Info: Inget.

Ungdom: Inget.

7. Övriga frågor: Hur vill klubben hantera närstående lions-medlemmars  medlemsavgift? Och skall klubbens månadsmöten vara öppna för anhöriga och andra gäster på månadsmötet? Frågan bör diskuteras, men kanske inte på avslutningen utan skjutas till ett möte i höst.

8. Mötet avslutas: LP Rolf avslutade mötet och tackade alla för en trevlig kväll och bra genomförd aktivitet.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte 16 april 2016

1. LP Rolf öppnade mötet

2. Den föreslagna dagordningen godkändes

3. Upprop.

4. Föregående protokoll godkändes.

5. Rapporter

Rapport från LP: Medlemmar från klubben kommer närvara vid Lena Myrstens begravning. Klubbens sverigeflagga kommer bäras av Lion Kurt med avlösning av Lion Gerth. Lion Kurt ser till att flaggan kommer på plats.

Hälsningar från Lion Ove att han nu mår bättre efter sin strålbehandling. Lion Sune har opererats och mår bra och efterbehandlingen har börjat.

4 medlemmar från klubben har anmält intresse att medverka i fanborgen vid nationaldagsfirandet i Grillby Lionsflaggan och svenska flaggan tar Lion Claes med dit.

Revision av klubbens finanser bör ske varje år med rapport till september månadsmöte. Lion Claes och LP Rolf gör en genomgång av de sista två åren. Verksamhetsberättelse bör också redovisas varje år till septembermötet. Lion Helena skriver verksamhetsberättelsen för 2014-2015, och LP för 2015-2016.

Bussresan i ”Gustavs fotspår” den 16/5 måste aktualiseras snarast och biljetter säljas. Affisch gör Lion Helena och skickar ut. Plats i bussen finns för 48 personer.

Rapport från LS: Inget.

Rapport från LK: Alla klubbmedlemmar har betalt sina medlemsavgifter. Vissa varor finns kvar från auktionen i Börje. Nettot från teaterresan blev 5.330:- och auktionen gav 11.299:-

6. Rapporter från kommitéer:

Rapporter från hjälp: Mötet beslutade att tillsammans med Lion Enköping genomföra Oskarshamns­lägret. Bo Waldemarsson försöker hitta lämplig mottagare av stipendiet. Betalningen bör ske före 1/5.

Förfrågan från Sofie Wendt om bidrag till anordnandet av en studieresa till Hong Kong för ett 20-tal ekonomistuderande på Uppsala Universitet. Efter beslut i hjälpkommitteen avslog även månadsmötet begäran med motiveringen att Lions inte sponsrar den typen av verksamhet.

Rapporter från aktivitet: Lion Gerth meddelar att det är dags att så havren till årets julkärvar. Hur många havrekärvar kommer klubben behöva?  Dags att redan nu kontakta intresserade storköpare. Lion Rolf ringer LC Bålsta, Lion BrittMarie kontaktar Källgården och Lion Helena kontaktar Lövsta Bruk.

Rapporter från klubbmästeriet: Klubbmästaren kommer dela ut uppgifter inför maj månadsmöte och bussresan.

Rapporter från medlems: Fråga om fler medlemmar ska kunna komma med i klubben om närstående till nuvarande medlemmar kan inväljas till en reducerad avgift på 500:-. Mötet beslutade att respektive till klubbmedlem kan närvara vid klubbens aktiviteter och månadsmöten. Alla i klubben betalar full avgift.

Rapporter från IT, PR och info: ”Flikarna” och inslagen på klubbens hemsida bör omfördelas. Aktiviteter som ger medel till klubbens aktivitetskassa bör ligga under ”fliken” aktiviteter/projekt. Pengar som går till klubbens administrativa kassa går under ”fliken” om klubben/klubbmöten. Dit hör också de program som sker på våra månadsmöten.

Rapporter från ungdom: Inget.

7. Övriga frågor: Redovisningen av klubbens aktiviteter de senaste 10 åren och då inräknat midnatts-solsflygningarna måste sparas på lämpligt sätt.

Kontrakt med Litslena bygdegård bör skrivas.

Lion Justus gjorde en kort redogörelse för vad LC Grillby står för och hur klubben fungerar för kvällen gäster Gunnar Zetterberg och David Eriksson.

8. Mötet avslutas: LP Rolf avslutade mötet.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte 21 mars 2016

1. LP Rolf öppnade mötet.

2. Den förslagna dagordningen godkändes.

3. Upprop. Närvarande 16 medlemmar.

4. Föregående protokoll godkändes.

5. Rapporter:

LP: Hälsningar från Lion Sune som nyligen opererats och nu väntar på rehabilitering. Lion Ove väntar på att efter påsk få strålbehandling för sin cancer

.LC Heby/Morgongåva ordnade det praktiska inför Zonmötetden 10/3. Ingen ny zonordförande kunde utses.

Lions är återigen med i insamlingen för ”världens barn” men med nya villkor som är mer fördelaktiga för Lions. I höst kommer en stor satsning göras på Lionsutbildning.

LS: Inget.

LK: Presenterade månadens kassarapport som godkändes. Bland posterna ingick en gåva från Lion Justus för intäkterna från försäljning av öl till deltagarna på LRFs hockeyresa.

Kassören tillsammans med Lion Kurt redovisade intäkterna från klubbens aktiviteter från 2006 till 2016. Listan bör kompletteras med intäkterna från ”flygningarna” 1995-2000.

6. Kommittéer:

Hjälp: Förslag på Zonmötet från LC Enköping att LC Grillby tillsammans med LC Enköping delar på kostnaderna för en handikappad person med assistent att delta i Oskarshamnslägret 2016. Kostnaden blir 7.350:- per klubb. Förslaget godkändes av mötet. Lion Claes sköter vidare förhandlingar med LC Enköping angående det praktiska.

Den 26/4 åker Lion Helena och Lion Claes med trailer till St:a Clara kyrka i Stockholm med de kläder, skor m.m. som LC Heby samlat in till de hemlösa. Kläderna hämtas i Heby dagen innan. Några medlemmar från LC Enköping kommer följa med.

Aktivitet: Dags att sätta in slutspurten för försäljning av biljetter till årets teaterresa. Det finns en hel del platser kvar.

Till auktionen den 8/4 i Börje kommer Lion Kurt åka några dagar i förväg för att se hur korvförsäljningen ska fungera på plats. Lion Britt-Marie och Lion Rolf handlar korv m.m. Lion Kurt behöver en liten kärra med kåpa för alla varorna. Lämpligt att hyra kärran i Skolstamacken. Lista finns att skriva upp vilka som kan vara med på auktionen.

Klubbmästeri:

Nästa månadsmöte blir en rundvandring i Skolsta med byggarna Gunnar Zetterberg och David Eriksson, som berättar om planerna för det nya villaområdet.

Till maj månadsmöte kommer Göran Källgården och berättar om ”den tredje boken om Gustav”. Läs gärna boken i förväg och den finns att köpa på Gästbloms bokhandel.

Medlem och Närvaro: Inget.

IT, PR och Info: Inget.

Ungdom: Inget.

Arkiv: Inget.

Cevemans minne: Inget.

7. Övriga frågor: Den föreslagna styrelsen för 2016-2017 valdes.

President Lennart Sjöberg

Vice president Justus Wahlsröm

Past president Rolf Stenström                              

Sekreterare Helena Hulting                                   

Kassör Jerry Wickström

Medlemsansvarig Åke Hedlund

 Tail Twister   Åke Hedlund

8. Mötet avslutas: LP Rolf avslutade mötet och tackade klubbmästeriet för en god påskbuffé.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte 15 februari 2016

1. Vice LP Lennart öppnade mötet, då LP Rolf halkat och gjort illa ryggen och inte kunde närvara.

2. Den förslagna dagordningen godkändes.

3. Upprop. Närvarande 18 medlemmar.

4. Föregående protokoll godkändes.

5. Rapporter:

LP: Inget.

LS: Inget.

LK: Presenterade månadens kassarapport som godkändes.

6. Kommittéer: 

Hjälp: Lion Claes har talat med Distriktets kassör Gunilla Persson angående de två tält klubben inköpt för att skickas till Syrien. P.g.a. transportproblem internationellt har tälten lånats ut till MSB, myndigheten för samhällskydd och beredskap. Nya tält har beställts att finnas i beredskap vid ev. katastrofer i världen.

Lion Sverige är inte med i årets ”Världens barn”-insamling i Radiohjälpens regi. Beroende på flera orsaker avstår Lions, men klubbarna kan själva bestämma om de vill samla in pengar under den kampanjen.

Aktivitet: Carlsson Ring ordnar en auktion i Börje utanför Uppsala den 8/4 då klubben får sälja varmkorv, kaffe och bullar. Lion Kurt kommer bli kontaktad om att göra i ordning korvlådan.

Vårens teaterresa går den 3 april till Intiman i Stockholm och föreställningen ”Charleys tant”, med bl.a. Jan Malmsjö o Claes Malmborg. Lion Christer A. hyr och kör bussen och Lion Christer D. tar upp beställningar till resan. Brunch på Stallmästargården ingår och priset blir 1.000:- per person. 48 biljetter är bokade och nu är det upp till klubbens medlemmar att sälja biljetterna.

Nya kärvar har knutits och finns i Lion Claes bil för alla medlemmar att ta och sälja.

Medlem och Närvaro: Trevligt att Lion Helena o Lion Claes tog med sin svärson Jonas till mötet.

IT, PR och Info: Inget.

Ungdom: Årets USA-stipendiat Samuel Hertzberg-Åhlander har hört av sig till Lion Christer A. om att ev. komma till ett månadsmöte och berätta om sin USA resa. Christer tyckte dock att Samuel som har svårt att få tiden att räcka till, inte behöver komma på ett månadsmöte.  Samuel vill gärna hälsa att USA-vistelsen var en stor upplevelse och han är mycket nöjd med den.

Arkiv: Klubben kan vara kvar med alla standar och andra utmärkelser i Litslena bygdegård, men med reservationen att det ordnas ett skåp med dörrar där allt förvaras. Då kan bygdegårdsföreningen använda rummet som ungdomsrum. Hyran höjs till 1.000:- per år.

Mötet beslutade att godkänna en hyreshöjning till 1.000 :- per år och att ett skåp med dörrar sätts dit som förvaring till klubbens standar m.m.

Cevemans minne: Inget.

7. Övriga frågor: Inget.

8. Mötet avslutas: Vice LP Lennart avslutade mötet.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby, månadsmöte 17 januari 2016

1. LP Rolf öppnade mötet och hälsade medlemmar och medföljande välkomna.

2. Den föreslagna dagordningen godkändes.

3. Närvarande 9 medlemmar och 3 ”lady Lions”.

4. Inget föregående protokoll har inkommit.

5. Rapporter från LP: Hälsningar från Lion Torsten och Märta i Sydafrika.

Den nypublicerade ”ortsanalys för Grillby” nämner Lions club Grillby som en aktiv förening på orten. Ortsanalysen skickades runt för info.

Tack har skickats till Härkeberga syförening för deras generösa gåva till klubben.

Insamlingen ”de glömda barnen” gav 3.990.000 kronor och av den summan hade vårt distrikt samlat ihop 110.000.

Lions cancerforskningsfond inbjuder till ett seminarium angående cancer i tarmen den 23/1 i Uppsala. Intresseanmälan till Lion Rolf senast 19/1. Även anmälan till Lions Golftour sker via Lion Rolf.

LS: Inget.

LK: Lion Jerry redovisade kassarapporter för administrativa och aktivitetskassan. Årets kärvförsäljning har hittills inbringat 24.450 kronor, varav hälften har sålts av Lion Justus. Fler havrekärvar skulle kunna säljas ” i parti ”till andra klubbar i Distriktet, om klubben bara är ute i god tid före jul. Förslag framkom att tillverka fler kärvar nu i vinter för att säljas via ex. Millis och Granngården. Lion Rolf talar med Lion Gerth om detta är möjligt och återkommer.

6. Kommitter:

Hjälp: Lion Claes berättade att Lions Sverige numera är med i ”världens barninsamlingen” igen. Angående våra inköpta lionstält, som inte har transporterats till flyktinglägren i Turkiet och Syrien, har Claes inte fått klara besked ännu och återkommer.

Aktivitet: Ev. knytning av fler havrekärvar. Lion Christer D. och Monica försöker hitta teaterbiljetter för en ny teaterresa under våren. Även en ny smakresa planeras till i maj-juni.

Klubbmästeri: Flera företagsbesök inplaneras för kommande månadsmöten.

Medlems och närvaro: Tyvärr inget nytt.

IT, PR och Info: Inget.

Ungdom: Inget.

7. Övriga frågor:

Valberedningen bestående av Lion Helena som sammankallande, Lion Britt-Marie och Lion Åke H. skall komma med förslag till ny styrelse senast till mars månadsmöte.

Lion Kurt och Lion Jerry kommer gå igenom alla klubbens aktiviteter och vad de givit ekonomiskt från år 2000 till 2015.

Klubben har muntligt blivit uppsagd från klubblokalen, men hyran för 2016 är inbetald, så det är ingen brådska att hitta något nytt. Bygdegårdsföreningen föreslår att klubbens standar och annat får sättas upp på hyllor på väggarna i ex. stora salen. Lion Kurt kommer dock föreslå att klubben betalar ex. dubbel årshyra mot att alla standar m.m. får stå kvar, men att bygdegårdsförening kan använda rummet till sin ungdomsverksamhet ändå.

Fråga från månadsmötet ”börjar Lion Grillby ta slut?” Hur skall klubben överleva när vi är så få aktiva medlemmar och våra planerade aktiviteter som ex. Grönsöö- parkeringen i år, med mycket möda gick att genomföra med bara klubbens medlemmar. ”skall vi gå ihop med Lions Örsundsbro, som är vår moderklubb, eller med klubben i Enköping som vi samarbetar nära med redan idag? Mötet beslutade att frågan skall diskuteras vid kommande månadsmöte som en särskild punkt.

Det har inte blivit någon respons från de foldrar som vi skickade med i julkärvarna.

8. Mötet avslutas: LP Rolf avslutade mötet och tackade Lion Christer och Monica för mycket god mat.  Lion Justus övertog klubban och startade kvällens bokauktion.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby, månadsmöte 14 december 2015

Plats: Litslena bygdegård, puben.

1.  LP öppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna. 

2. Upprop. Närvarande 19 medlemmar.

3. Dagordningen godkändes.

4. Föregående protokoll godkändes.

5. Rapporter och info från:

LP. Vi har fått en gåva från Härkeberga kyrkliga syförening på 2.000:- kr som ett tack för Lion Justus medverkan som auktionsutropare. Beslutades att LP skickar ett tack-kort.

LS. Inget att rapportera.

LK. Den administrativa kassan är på 21.257,92 kr. Aktivitetskassan är 74.656,24 kr efter inkomst på 19.600:- kr från försäljningen av kärvar och gåvan från Härkeberga kyrkliga syförening på 2.000:- kr samt utbetalningen av bidraget på 10.000:- kr till MAF för stöd till MED-air.

Försäljning av kärvar på marknaderna i Enköping och Grillby under advent inbringade totalt 4.650 kr och det går, enligt tidigare beslut, till kampanjen ”De glömda barnen” i Syrien, Libanon och Turkiet.

6. Kommittéer

Finans och hjälp: Anledningen till att Lions Club ev. är ”diskade” som hjälporganisation till Världens barn uppges vara fel i administrationen. Centralt bedömer man att det kommer att ordna upp sig.

VDG rapporterade vid septembermötet om tält som inte skickats iväg p.g.a. kostnader. Tomas Isacsson skulle undersöka detta, men han har ännu inte återkommit. Lion Claes påminner.

Aktivitet: Lion Gerth meddelade att kärvarna i är har haft en mycket bra kvalitet. Intresse har kommit från Lionklubbarna i Sigtuna och Bålsta att få samarbeta för att kunna sälja kärvar nästa år.

Materialförvaltaren får i uppdrag att undersöka möjligheten att köpa in ”partytält” eller liknande att kunna användas vid marknaderna i Enköping och Grillby samt vid andra aktiviteter.

Klubbmästeri: Nästa månadsmöte sker i Veckholms gamla prästgård.

Medlem och närvaro: Inget nytt att rapportera.

Stadgar, IT, PR/info: Inget nytt att rapportera.

Ungdom: Inget nytt att rapportera.

Cevemans minne: Inget nytt att rapportera.

Lokalkommittén: Litslena bygdegård uppger att vi kan få vara kvar i klubblokalen om de även kan utnyttja rummet för andra aktiviteter. Eventuellt innebär det att vi behöver få förvara våra saker i glasskåp. Lion Kurt undersöker vidare vad det kan innebära.

7. Övriga frågor

Beslutades att Lion Christer A utses till TT för resten av verksamhetsåret eftersom Lion Peter har insjuknat.

8. Mötet avslutades

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby, månadsmöte 16 november 2015

Plats: Litslena Bygdegård, puben

1.  LP öppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna.

2.  Upprop. Närvarande 20 medlemmar.

3.  Dagordningen godkändes.

4.  Föregående protokoll godkändes med tillägget: Platschefen Carina presenterade Granngården och bjöd oss på hembakad äppelpaj.

5.  Rapporter och info från:

LP.  LP Rolf framförde ett tack till alla som hjälpte till vid jubileumsfesten som blev mycket lyckad. Tackkort har inkommit från A-M Ceveman.

Presenter vid jubileet inbringade 3000 kr till Lions cancerforskningsfond vid Akademiska Sjukhuset och 2000 kr till LCIF.

Festen resulterade i ett underskott på 282 kr, vilket finns tillgängligt i kvarvarande dryck.

Lion Peter Kinnbo önskar bli allmän medlem under sin sjukskrivningstid, vilket accepteras av klubben.

Foldrar med information om Lions club finns att lägga i kärvarna. Etikett med adress till Grillbyklubben klistras dit.

LS.  Ej närvarande

LK.  Den administrativa kassan är 22 157,92 kr då nationella avgiften och handböcker betalats. 1500 kr till bygdegården samt 300 kronor tillbaka till K. Söderström är betalat för jubileumsfesten. Festen inbringade 10 200 kr samt 2 000 kr från lotteriet.

Aktivitetskassan är 63 056,24 kr när broschyrer till kärvarna betalats.

Medlemsavgiften: 190 kr går till distriktet och 190 kr till internationella kostnader vår och höst=740kr, 60 kr finns till övriga kostnader.

6.  Kommittéer

Finans och hjälp: Lions Club är i fortsättningen ev. ”diskade” som Hjälporganisation till Världens barn. Lion Claes har lämnat bra förklaring och förslag att gå vidare med via VDG.

VDG rapporterade vid septembermötet om tält som ej skickats iväg p.g.a. kostnader. Tomas Isacsson undersöker detta.

Enköpings Demensförening har skickat tack för bidrag till sommaraktivitet.

Alla Nordiska länders Lionsklubbar har gått samman i kampanjen ”De glömda barnen” I Syrien, Libanon och Turkiet med ett tävlingsmoment 1:a, 2:a och 3: e helgen i advent. Förslag från kommittén att intäkterna från försäljning av kärvar på marknaderna i advent går till detta ändamål. Vilket beslutas.

MAF hjälper till med basarbete i Kampanjen ”De glömda barnen”, men vädjar om stöd till MED-air. Beslut att stödja med 10 000 kr.

Ungdom: Kommittén föreslår att ungdomsutbytet läggs på is under några år för att bättre kunna stötta övrig barn- och ungdomsverksamhet.

Klubbmästeri: Liten jultallrik nästa möte.

Aktivitet: Planering inför kommande julmarknader:

1:a advent        Torget Enköping                         lördag kl. 10-16  fm Claes o Helena/em. Christer A o Tina      

                         Torget Enköping                         söndag kl. 11-16  Britt- Marie/Rolf, Torsten

                          Vallby                                         Åke H

2: a advent       Grillby                                          Gerth, Lennart, Ove o Torsten

                         Vallinska gården                         lördag Britt-Marie

3:e advent        Veckholm                                    Christer D

Övriga kommittéer hade inget att rapportera.

7.  Övriga frågor:

 Lion Kurt går på möte med bygdegårdsföreningen. Vi kan tänka oss en högre kostnad för lokalen och behåller gärna utrymmet i lokalen som samtidigt kan användas för annan aktivitet. 

Hälsningar från Nils Wiberg som enligt honom själv har ”en skruv lös” i foten.   

8. Mötet avslutades

 

Vid pennan Lion Britt-Marie                                                            LP Rolf

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte 19 oktober

Plats: Granngården i Enköping.

1.  LP öppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna. 

2. Upprop. Närvarande 20 medlemmar.

3. Dagordningen godkändes.

4. Föregående protokoll godkändes.

5. Rapporter och info från:

LP. Lion Peter är akut sjuk och i hans frånvaro träder Lion Gerth in för att hålla ihop aktivitetskommittén.

Distriktet inbjuder till utbildning den 7 november av förtroendevalda i styrelsen.

Lions arbetsgrupp för ”De glömda barnen” inbjuder till engagemang för vår klubb. Inbjudan hanteras av Hjälpkommittén.

Klubblokalen i Litslena bygdegård är uppsagd, men vi har inte information om något datum. Beslutades att tillsätta en grupp för att arbeta med frågan: Lion Justus, sammankallande, med Lionbröderna Kurt, Claes och Georg.

LS. Inget att rapportera.

LK. Den administrativa kassan är på 22.033,92 kr och aktivitetskassan 63.535,24 kr efter inkomst på 17.288:- kr från Grönsööparkeringen där hela beloppet direkt gick som bidrag till Världens Barn. Till Lions hjälpfond har vi dessutom bidragit med 15.000:- kr efter beslutet att i år inte skicka någon stipendiat till Texaslägret.

6. Kommittéer

Finans och hjälp: Vi har blivit inbjudna att vara volontärer till en Second-hand-butik. Eftersom butiken är i Linköping har vi tackat nej. Till Lions cancerfond har vi skickat 2.000:- kr till minne av Bengt Söderholm.

Aktivitet: I år har 2 000 kärvar skördats och lista över deltagare vid kärvbindningen den 17-19 november skickades ut och skrevs på under mötet.

Klubbmästeri: Inget nytt att rapportera, planeringen sker för varje möte.

Medlem och närvaro: Inget nytt att rapportera.

Stadgar, IT, PR/info: Inget nytt att rapportera.

Ungdom: Kommittén ska se över alternativ till andra läger och jämföra med Texaslägret. Förslag kommer senare.

Arkiv. Inget nytt att rapportera.

Material. Inget nytt att rapportera.                     

Cevemans minne: Inget nytt att rapportera.

Jubileumskommittén. Hittills har vi fått in 35 anmälningar, lägre än beräknat. Arbetet med festen fortsätter.

7. Övriga frågor

Marianne Söderholm tackade för vårt engagemang vid Lion Bengts bortgång och berättade att hans aska kunde spridas över skogarna vid Ålleberg via en Tiger Moth, helt i enlighet med hans önskan.

Medlemsavgifterna diskuterades tillsammans med förslag om mer aktiv marknadsföring av Lions verksamhet. Lämnades till styrelsen för förslag.

Erfarenheterna från Grönsööparkeringen är att vi behöver walkie talkie eller motsvarande för att underlätta kommunikationen.

Beslutades att ge i uppdrag år Lion Kurt och Lion Jerry att under vintern ta fram statistik från t ex 2000-2015 för våra aktiviteter.

8. Mötet avslutades

Vid protokollet Lion Georg.

                                                                Justeras

                                                                LP Rolf

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte 21 september

Plats: Litslena Bygdegård.

Lions Club Grillby hedrade minnet av Bengt Söderholm med en tyst minut.

1.  LP öppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna. 

2. Upprop. Närvarande 13 medlemmar.

3. Dagordningen godkändes.

4. Föregående protokoll godkändes.

5. Verksamhetsplanen diskuterades. Lion Tore har begärt utträde med anledning av dålig hälsa. Utträdet beviljades och Lion Claes trädde in som revisor genom fyllnadsval. Därefter godkändes verksamhetsplanen.

6. Rapporter och info från:

LP. Enköpingsklubbarna har nu formellt gått samman.

Beslutades att behållningen från Grönsöö-parkeringen går till Världens barn.

Beslutades att bjuda in diakonen från S:ta Clara som föreläsare till ett kommande månadsmöte.

LK. Vid auktionen i Tullsta sålde vi 900 korvar och resultatet blir preliminärt cirka 20.000:-

Kassarapporten redovisades där administrativa kassan är på 6 233:92 samt aktivitetskassan på 77 702:24.

LS. Inget att rapportera.

7. Kommittéer

Finans och hjälp: Inget att rapportera.

Aktivitet: 2 000 kärvar har skördats. Nästa aktivitet är Grönsöö parkering den 2-4 oktober.

Klubbmästeri: Beslutades att försöka få oktober månadsmöte hos Granngården, Lion Claes tar kontakt.

Medlem och närvaro: Lion Britt-Marie föreslår att vi ska bjuda in personer på våra aktiviteter för att på så sätt få in flera medlemmar.

Stadgar, IT, PR/info: Beslutades att lägga ut kontaktuppgifter på ordförandena i kommittéerna på hemsidan.

Ungdom: Beslutades att inte skicka någon stipendiat till Texas i år utan att i stället ge kommittén i uppdrag att se över alternativ till Texaslägret. Den inbesparade kostnaden, 15-20 tusen kr, ska istället skänkas till Lions hjälpfond för de syrianska flyktingarna.

Cevemans minne: Konstaterades att det är svårt att få tag på intressenter.

8. Jubileumskommittén

Inbjudan har skickats ut.

9. Övriga frågor

Bygdegården har sagt upp vårt klubbrum vilket innebär att vi måste söka efter alternativ för att förvara vårt material.

Lion Helena tackade för uppvaktningen på födelsedagen.

10. Mötet avslutades

Vid protokollet Lion Georg.

                                                                Justeras

                                                                LP Rolf

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vår lionvän Bengt Söderholm gick bort på midsommarafton.

Bengt föddes den 12 februari 1930 i Söderhamn, men sin yrkesverksamma tid tillbringade han i Linköping som anställd på SAAB. Inom SAAB hade han många uppgifter och särskilt sysslade han med flygsäkerhetsfrågor.

Bengt var gift med Marianne och de fick sonen Patrik. I början av 90-talet flyttade Bengt och Marianne till gården Amnö i Veckholm, där ett stort engagemang blev fåren, fåruppfödning och vallhundarna. Som mest fanns 22 tackor att ta hand om.

Bengts andra stora intresse var segelflygning, som han börjat med redan under sin tid hos SAAB. Han var segelflyg-chef i Linköping 1962-63 och satt under senare tid med i Segelflygets Veteransällskaps styrelse.  Bengt erhöll som första svensk högsta internationella segelflygets gulddiplom. Under senare år skedde de flesta segelflygningarna från Eskilstuna och Ålleberg.

Bengt Einar Söderholm blev medlem i Lions Club Grillby 1 mars 1965. Bengt erhöll 2001 Melvins Jones Fellowship utmärkelse och var en säker och noggrann sekreterare i många år. Klubben har ett stort och omfattande  arkiv, som Bengt fick i uppdrag att gå igenom och systematisera och se till att materialet på ett säkert sätt arkiveras i Folklivs-arkivet i Uppsala. Bengt var en mycket vänlig och omtänksam person som vi alla i klubben tyckte mycket om. Man kan verkligen säga att han fick lång erfarenhet av Lionsrörelsen i dess olika skeden. Han var faktiskt medlem i 50 år!

                                                   

                                                   Bengt vid ett segelflygplan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lion Club Grillby avslutning den 12 juni 2015

Traditionsenligt hölls Lion Club Grillby´s avslutning hos Lion Justus på Tyresta. Kvällen började med ett kort månadsmöte, då LP Lion Helena avslutade mötet med att överlämna Klubban och Bergsmannen till nye LP Lion Rolf. 25 medlemmar och Lady Lions hade samlats för att sedan lika traditionsenligt börja festen med att äta sill och färsk potatis i Lions Justus trädgård. Vädret var på gott humör, visserligen med stormiga vindar, men middagen kunde fortsätta utomhus. Till huvudrätt bjöds på rostbiff och potatissallad med tillbehör och middagen avslutades med kaffe och jordgubbstårta. Ett stort tack till klubbmästaren Lion Christer D, som också fick presidentens utmärkelse för smakrika och intressanta månadsmöten.  Ingen riktig avslutning utan lite frågesport, då alla fick försöka lista ut vad Lion Justus odlar i sitt trädgårdsland. Överlägsen vinnare blev Helena Sjöberg. Innan mörkret sänkte sig över Tyresta tackade de flesta medlemmar för sig och för verksamhetsåret 2014-2015.

                                                    

                         Lion Helena lämnar över Bergsmannen och ansvaret som LP för 2015-16 till Lion Rolf

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid Lions Club Grillby månadsmöte 12 juni

Plats: Hemma hos Lion Justus

1.  LP öppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna till Lion Justus för  verksamhetsårets sista månadsmöte. 

2. Upprop. Närvarande 20 medlemmar.

3. Dagordningen godkändes.

4. Föregående protokoll. Godkändes.

5. Rapporter och info från:

LP. Nationaldagsfirandet i Grillby genomfördes i regn och Lion Claes bar Lionsfanan och LP Helena dokumenterade. Det var dock väldigt få deltagare från de olika organisationerna och föreningarna i Grillby , och LP efterlyste fler aktiva från bl.a. IK Nordia och deras ungdomar.

Dagen efter månadsmötet åker RIA hela Människan till Gotland. En resa som LC Grillby sponsrar med 10.000:-. LP kommer skriva en artikel om resan att publiceras i lokaltidningarna.

LC Grillby har skänkt 10.000:- till insamlingen via LCIF till jordbävningsoffren i Nepal och fått tackbrev från LCIF.

LK Vinsten från teaterresan blev ca 7.000:- och från auktionen i Valkeby ca 3.000:-. Inför jubileet i höst meddelade LK Torsten att den administrativa kassan uppgår f.n. till ca 10.000:-.

LS. Tackade för sin tid som sekreterare  och rekommenderade för framtiden att möten och protokoll skulle må bra av att bli mer beslutsinriktade och mindre berättande. Berättande kan numera med fördel ske på hemsidan.

6. Kommittéer

Aktivitet: Lion Tina tackade alla för deras engagemang vid de olika aktiviter som klubben haft detta verksamhetsår. Lion Justus meddela att klubben fått korvförsäljningen vid auktion i Tullsta vid Sala den 16/8. Eftersom en ny aktivitetskommitté då ännu inte hunnit bildas påtog sig Lion Tina och Lion Kurt att ansvara för det praktiska den dagen. Lion Jerry, Lion Helena, Lion Peter, Lion Torsten. Lion Georg, Lion Christer D. m.fl. lovade medverka. Lion Tina påminde också om att skördandet av  havren till julkärvar kommer ske i augusti-september.

Lion Christer D. meddelade att solrosorna är på gång. Lion Kurt lovade att tillverka en skylt om försäljning av solrosor.

Klubbmästeri: Inget.

Finans: Lion Justus har fått en förfrågan från Demens/Parkinsons/Stroke-föreningen om bidrag till ”Må bra dagar för anhöriga”. Månadsmötet beslutade bidra med 2.000:- Förfrågan har också kommit om bidrag till Suruc via LCIF  för Syrienflyktingarna. Månadsmötet beslutade att skänka två tält á 5.000:- styck.

Ungdom: Inget.

IT,PR Info: Lion Georg konstaterade att det nu är en bra struktur på hemsidan och framförde tack till LP för hennes bidrag och även ett tack till Lion Åke J. för berättelsen om julkärvarna.

7. Övriga frågor:

Lion Sune tog upp att klubben skall försöka få med så många musikstipendiater som möjligt att medverka  i kyrkan i samband med 50-årsjubileet.

LP delade ut presidentens utmärkelse till Lion Christer D. för smakrika och intressanta månadsmöten.

LP överlämnade Klubben och Bergsmannen till den nye LP, Lion Rolf, som hoppades på många inkomstbringande aktiviteter, ett bra jubileum och nya medlemmar.

8. Mötet avslutades.

Vid protokollet Lion Claes

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lions Club Grillby månadsmöte 17 maj

Blev tyvärr inställt på grund av det regniga och blåsiga vädret. Vi hoppas på att genomföra en gökotta till nästa vår i stället.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Månadsmöte 20 april i Litslena bygdegård

April månadsmöte avhölls i Litslena bygdegård med start klockan 19.00. Vi serverades potatismos och stekt strömming, delikat tillagat av klubbmästaren Lion Christer. Efter maten blev det kaffe och kaka.

Till kaffet var det Mats O Karlssons tur att berätta om verksamheten för RIA, Hela Människan i Enköping. Vi fick veta att RIA startade i Enköping 1976 av Börje Blidstam som ett hem för ”A-lagare”. Idag har RIA ett härbärge/hem vid Pausparkeringen dit hemlösa kan komma för att umgås, en bit mat eller kaffe och sova över natten. Det senaste året har RIA även kunnat öppna ett rum för kvinnor att övernatta i, genom bistånd från  kommunen och en privat donation. I Örsundsbro har RIA öppnat ett café och en secondhand butik, där långtidsarbetslösa får möjlighet att arbeta. Stort tack till Mats O Karlsson för en intressant och givande information om RIA Hela Människan.

Kvällens avslutades med april månadsmöte. Se nedan separat protokoll från mötet.

                              

                               Mats O Karlsson beundrar blommorna som LP Helena gav honom

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protokoll fört vid LC Grillby månadsmöte 20 april 2015

 Plats: Litslena Bygdegård

1.  LP öppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna till Litslena bygdegård.

2.  Upprop. Närvarande 17 medlemmar.

3.  Dagordningen godkändes.

4.  Föregående protokoll. Auktionen skall vara i Valkeby och två tryckfel bör rättas.

5. Rapporter och info från:

LP. Det är Distriktsmöte i Bålsta den 25/4 och preliminärt är två personer anmälda. LP kommer att gå. LP skall medverka vid en Zonutbildning i höst för blivande zon ordföranden. Lions internationella president uppmanar alla klubbar att under april prioritera  bidragvia LCIF  till mässling vaccineringen. Hjälpkommitteen föreslog att månadsmötet omedelbart skall bidra med 5.000 kr, vilket mötet också godkände .LP överlämnade en ansökan till hjälpkommitteen för vidare handläggning beträffande bidrag till flyktingarna i lägret Suroco i Turkiet. Den 5 maj startar Lions varumärkeskampanj i Sverige. Från centralt håll vill man att alla klubbar skall stödja kampanjen aktivt i de sociala medier som man normalt använder. Kläder till insamlingen för hemlösa i Stockholm kan lämnas på Tyresta gård fram till söndag 26/4.  Mer dokumentation över vad vi gör bl.a. med  fasta aktiviteter i klubben behöver skrivas för att användas på bl.a. hemsidan. Lion Åke J. ombads skriva om arbetet med julkärvarna genom åren. Lion Åke H. kommer skriva om Grönsööparkeringen och Lion Justus om korv och kaffeförsäljningen vid auktionerna. LP skriver om ungdomslägren i Texas, och den artikeln kommer också skickas till Ena-Håbotidningen och till EP.

LK Inget.

LS. Meddelade att många klubbar i Distriktet ännu inte har börjat  arbeta med det nya medlemsregistret. LS har registrerat  den nya styrelsen där.

6. Kommittéer

Aktivitet: Korv och kaffeförsäljningen i Valkeby inbringade 5.776:-. Lion Tina berättade att det hade varit en trevlig auktion, men inte så mycket folk. Lion Gerth meddelade att havren till höstens kärvar är sådd och Lion Tina påpekade att det är viktigt att flera ställer upp när det är dags för skörd i augusti. Det ekonomiska resultatet av teaterresan är inte klart då LK är bortrest till slutet av april, men ett  överskott på ca 10.000:- bör det ha blivit.

Klubbmästeri:  Nästa månadsmöte är planerats hållas i Hjälstaviken söndagen 17 maj kl.0. 5.00. Beslöts att varje deltagare tar egen matsäck med sig. Guide vid gökottan blir Roine Schenning.

Finans: Inget.

Ungdom: Lion Christer A. meddelade att LK Torsten ordnar biljetter ochhjälper till med  ansökan om visum inför vår stipendiats USA-resa.

IT,PR Info: Lion Georg tycker  att den nya hemsidan fungerar bra med en  bra fungerande struktur. Ett problem är dock att hemsidan bara kan ta emot en begränsad mängd foton. Lion Georg undersöker om och hur detta problem kan lösas.

7. Övriga frågor: Ej såld varmkorv, bröd och läskedrycker såldes under mötet.

8. Mötet avslutades.

Vid protokollet Lion Claes

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUKTION I VALKEBY , KNIVSTA DEN 17 APRIL 2015

Lions Club Grillby´s medverkan vid Carlssonrings auktioner blev i år i Valkeby, Knivsta. På plats klockan 9.00 var Lion Kurt, Lion Tina, Lion Lennart, Lion Åke H.  och Lion Jerry  för att förbereda varmkorv-försäljningen och koka kaffe.  Klockan 10.00 startade själva auktionen som bestod  mestadels  av jordbruksmaskiner och redskap. Justus Wahlström var auktionens utropare och tillika lionsmedlem, kunde på tre timmar auktionera bort det mesta. Under tiden hade korvförsäljarna fullt upp. Det sålde 400 korv med bröd och 150 kaffe och bullar. Tyvärr var vädrets makter inte snälla. Våra lionsvänner var ordentligt utfrusna när de åkte hem vid 1-tiden på dagen.

                                              

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

TEATERRESA -  TOMMY KÖRBERG ”SJUNG TILLS DU STUPAR”, 21 mars 2015

Förväntansfulla resenärer steg på bussen i Enköping och vid Litslena kyrka den 21 mars 2015 på eftermiddagen. Bussresan gick till Stockholm och Chinateatern Ombord på bussen såldes en mycket trevlig matbox med tunnbrödrulle, kex och ost. Även dryck som vin, öl och vatten gick att köpa. Ett lotteri med skänkta vinster som två fulltankade bilar under en långhelg och två konstverk såldes slut på kort tid. Vid 18-tiden parkerade bussen utanför Hovstallet i Stockholm och resenärerna fick fritt disponera tiden fram till showen började 19.30. På tredje och fjärde bänkraderna bänkade sig  LC Grillbys medlemmar och medföljande och upplevde en fantastiskt rolig och skicklig Tommy Körberg. Efter vissa problem i garderoben på Chinateatern kunde alla promenera tillbaka till bussen för hemfärd. Ytterligare ett lotteri med vinster skänkta  av Lion Justus såldes på vägen hem. Strax före midnatt stannade så bussen vid Litslena kyrka och något senare i Enköping med ett glatt och nöjt gäng lionsmedlemmar och anhöriga.

       Rapporterat av LP!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Månadsmöte 16 mars 2015 - kort rapport från LP, se även protokollet nedan

Mars månadsmöte hölls i Litslena bygdegårds pub.  Mötet började med mycket god kyckling med tillbehör , kaffe och kaka som klubbmästaren Christer D. och hans sambo Monika tillagat. Efter maten kom månadsmötet igång, där särskilt den kommande teaterresan gicks igenom.  En viktig punkt under kvällen var presentationen av klubben nya hemsida. Lion Georg kunde förevisa den nygjorda hemsidan på storbildsskärm. Hemsidan godkändes av medlemmarna och Lion Georg fick stora applåder för jobbet. Mötet avslutades med en uppmaning till alla att slutföra försäljningen av biljetterna till Tommy Körberg.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Protokoll fört vid LC Grillby månadsmöte 16 mars 2015

 Plats: Litslena Bygdegård

1.  LP öppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna till Litslena bygdegård.

2.  Upprop. Närvarande 18 medlemmar.

3.  Dagordningen godkändes.

4.  Föregående protokoll godkändes med ändringen att Samuel Hertsberg-Åsanders namn skall vara korrekt. Konto skall också rättas.

5.  Rapporter och info från:

LP. Informerade från Zonmötet i Fjärdhundra den 11 mars 2015. Utbildning i det nya medlemsregistret hade kombinerats med övrig information i zonen. Till nästa års zonordförande omvaldes Lion Helena Hulting. Informationen om LC Grillby´s teaterresa resulterade i att ytterligare två biljetter kunde säljas. De två eleverna i Heby skola klass 9 som var närvarande vid zonmötet ville gärna genomföra en klädinsamling/utdelning  vid St:a Clara kyrka i Stockholm  i vår.. Månadsmötet beslutade att LC Grillby skall medverka i denna zonaktivtet. LP frågade vilka som kunde komma med på Distriktsmötet i Bålsta den 25 april. Lion Justus påpekade att det är särskilt intressant för nya medlemmar att vara med på ett distriktsmöte med hänsyn till all information om Lionsrörelsen som ges på mötena.

LK gav information om kassaställningen. Bl.a. har försäljningen av julkärvar gått mycket bra och slutat  all time high. Alla har ännu inte betalat för teaterresan och uppmanades att snarast betala .

LS. Inget.

6.  Kommittéer

Aktivitet: Lion Tina meddelade att det finns 4 biljetter kvar att sälja till Tommy Körberg. Lion Tina och Lion Christer D. bestämmer innehållet i matlådorna på bussen. Priset för matlådan bestämdes till 50:- exklusive dryck, som kommer bli små vinflaskor och öl. För hemfärden planeras stopp på lämpligt plats för inköp av korv med bröd. Möjligheten att beställa någon förtärning på China-teatern i pausen skall också undersökas .Lion Christer A. konstaterade att avfärden från Enköping och Litslena kyrka måste tidigareläggas till kl. 16.00 respektive 16.30. Till lotteriet ombord på bussen har Lion Christer A. fått två lånebilar (från Möller och Bilforum) . Mötet beslutade att lånebilarna och två konstverk räcker som priser i lotteriet.

Lion Tina informerade om lantbruksauktionen i Valkeby,i Knivsta den 17/4.De som kan vara med och hjälpa till att sälja korv m.m. anmäler till Lion Tina.

Beträffande smakresan i vår har det visat sig att det enda datum som är möjligt är den 9 maj. Lion Tina undersöker vilka besöksställen som har öppet det datumet.

Klubbmästeri:  Nästa månadsmöte är planerats hållas på  Granngården i Enköping. Majmötet genomförs som gökotta den 16 maj vid Hjälstaviken. En fågelguide kommer finnasmed  då. Årets avslutning sker traditionsenligt hos Lion Justus den 12 juni.

Finans: Inget.

Ungdom: Inget.

T,PR Info: Lion Georg förevisade den nya hemsidan. Alla tyckte att den nya hemsidan var mycket bra och informativ. Det har också visat sig att kostnaderna för att ta fram hemsidan blivit låga, då webbyrån Smode inte har haft möjlighet att hjälpa till, så Lion Georg har själv gjort jobbet.Den nya hemsidans adress är Lion.Club.Grillby-e-clubhouse .Lions.

7.  Övriga frågor: Den nya styrelsens  sammansättning presenterades enligt kallelsen och godkändes av mötet.

Förslag till en jubileumskommittee presenterades: ordförande blir Lion Rolf, Lion Britt-Marie, Lion Justus och Lion Helena. Mötet godkände kommitteeförslaget.

Lion Justus önskade ordna ett eget lotteri på bussen, vilket mötet godkände.

8.  Mötet avslutades.

Vid protokollet Lion Claes

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

                                 LIONS CLUB GRILLBY MÅNADSAKTUELLT

                                          Mars 2015  nr 7  årgång 20

KALLELSE

Välkommen till mars  månadsmöte måndag 16 :e kl.19.00 i Litslena bygdegård.

DAGORDNING

 1. Mötet öppnas
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Upprop
 4. Föregående protokoll
 5. Val av ny styrelse för 2015-16
 6. Rapporter och info från LP, LS och LK
 7. Kommittéer
 8. Övriga frågor
 9. Mötet avslutas

PROGRAM

Lion Georg förevisar den nya hemsidan och sedan blir det allmän diskussion hur klubben skall använda aktivitetskassan.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL NY STYRELSE

LP Lion Rolf Stenström                             Vice LP Lion Lennart Sjöberg

Past Lion Helena Hulting                          LS Lion Georg Nilsson

LK Lion Jerry Wickström                          TT Lion Peter Kinnbo

Klubbmästare Lion Christer Dahlberg   Direktor Lion Britt-Marie Thisner

OBS Påminnelse om att sälja resterande teaterbiljetter och skaffa priser till lotteriet ombord på bussen

 Avanmälan och anmälan medföljande senast 13/2  till Lion Christer D. 0709-520640 eller  christer.dahlberg@stenteknik.com. Kostnad 100.-/person

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Månadsmöte 16 februari 2015

Februari månadsmöte startade i Vårfrukyrkan i Enköping. Klockan 18.00 började kyrkoherde Anders Grape berätta om den nyrenoverade kyrkan på Enköpingsåsen. Den ursprungliga kyrkobyggnaden är från 1100-talet och byggdes ut under 1400-talet. Därefter har flera om och påbyggnader skett fram till idag. I början av 1900 tillkom de vackra målningarna av Carl Wilhelm Pettersson och som gör inredningen i kyrkan både ovanlig och varm.

Efter en timmes undervisning om Vårfrukyrkan flyttade alla medlemmar och medföljande till Café Drott för månadsmöte. På Drott serverades en matig landgång och kaffe. Mötet avklarades på en timme, delvis beroende på att personalen på Café Drott hade ca 1000 semlor att baka till nästkommande dag.

Protokoll fört vid LC Grillby månadsmöte 16 februari 2015

 Plats: Café Drott

1.  LP öppnade mötet

2.  Upprop. 17 medlemmar närvarande.

3.  Dagordningen godkändes.

4.  Föregående protokoll godkändes med ändringen att Past president är sammankallande i valberedningen.

5.  Rapporter och info från:

LP  frågade hur långt valberedningen kommit med en ny styrelse för klubben 2015-16. Lion Åke H. redogjorde för att den nya styrelsen i stort sett är klar och kommer presenteras vid nästa månadsmöte.

Zonmötet i mars innebär obligatorisk närvaro för alla klubbar i zonen då utbildning i det nya medlemsregistret kommer genomföras. Fyra medlemmar från LC Grillby medverkar vid utbildningen. Zonmötet blir på Mel´s Drive In med början kl. 18.00.

En jubileumkommittee skall bildas i vår, vilket mötet också beslutade.

LS inget.

LK behållningen från bokauktionen blev 2.920 kronor att sättas in på administrativa kontoto.

6.  Kommittéer.

Aktivitet. Fortfarande är 8 biljetter till teaterresan osålda. Det är viktigt att alla biljetter säljs, då vinstmarginalen är endast 3 osålda biljetter. Alla medlemmar uppmanades att hjälpa till att sälja de resterande biljetterna. På bussresan anordnas  ett lotteri och alla ombads ordna priser till detta lotteri. LP/LS ordnar två tavlor/konstverk.

Lion Justus meddelade att klubben fått kaffe och korvförsäljningen vid auktionen Valgeby , i närheten av Knivsta den17 april.

Klubbmästeri.  Enligt klubbmästaren Christer D. kommer månadsmötet i april bli hos Granngården i Enköping, och mötet i maj blir en gökotta lördagen den 16 maj tidigt på morgonen. Programmet för mars återstår att besluta om.

Finans och hjälp. Inget.

Ungdom. Årets USA-stipendiat är Samuel Hetzberg-Åsander .

IT, PR o info. Lion Georg meddelade att han och LP har kommit överens om strukturen på den nya hemsidan. Mailadress till nya hemsidan är lions.club Grillby – Lions.e-Clubhouse.

Medlem o närvaro. Lion Britt-Marie uppmanade alla att bjuda in gäster till månadsmötena för att öka möjligheten att få nya medlemmar.

7.  Övriga frågor. Inget.

8.  Mötet avslutas.  LP Helena avslutade mötet och tackade Lion Christer D. för  bra arrangemang på Drotts Cafe.

 

Protokoll fört vid LC Grillby månadsmöte 18 januari 2015

 Plats: Veckholms gamla prästgård

1.  LP öppnade mötet

2.  Upprop. 14 medlemmar närvarande.

3.  Dagordningen godkändes.

4.  Föregående protokoll godkändes. Dock ville Lions Christer A. få in att han närvarade vid styrelsemötet i november 2014.

5.  Rapporter och info från:

LP tog upp frågan om när valberedningen skall vara klar. Sammankallande är Lion Britt-Marie.

LS rapporterade att klubben fått ett tygmärke från LCI till standaret som belöning för att klubben engagerarat sig på ett bra sätt  för olika hjälpinsatser.

LK . LP presenterade en kassarapport från LK. Dock visade det sig att slutsummorna stämmer men att vissa poster förts till fel kassa. LP reder ut felet när LK kommer tillbaka.

För att hjälpa LK med redovisningen för betalda biljetter till teaterresan, beslöt mötet att respektive bokare av biljetter själv betalar in till klubben sina bokningar.

6.  Kommittéer.

Aktivitet. Lion Christer D. föreslog att klubbmästeriet  tar fram en ”matbox”   innehållande ex. tunnbrödrulle, kaka och dryck att säljas ombord på teaterbussen till Stockholm.

Klädinsamling till hemlösa i S:ta Klara kan bli aktuell i april, och uppmaning gavs att inte vårstäda bort kläder utan i stället spara klädertill denna insamling. Lion Justus meddelade att det tyvärr inte blir många jordbruksauktioner till våren. Ev. kan det bli någon till LC Grillby.

Klubbmästeri.  Lion Christer D. uppmanade alla att komma med förslag till klubbaktiviteter för vårens månadsmöten.

Finans och hjälp. Inget.

Ungdom. Lion Christer A. meddelade att man till dags dato fått in en ansökan till Texaslägret. Lion Christer A. berättade att föregående års stipendiat Jonatan Eriksson ej kan vara med på månadsmötet som planerat. Han har dock skrivit  en redovisning från Texasresan som klubben kan använda som artikel i Ena-Håbotidningen och EP.  Lion Justus har också fått en skriftlig berättelse från Sofie och Louise Wendt  som reste åren 2011o2013.

IT, PR o info. Lion Georg arbetar vidare med den nya hemsidan tillsammans med företaget Smode. Det är snart dags att ersätta den gamla hemsidan med en ny.

Medlem o närvaro. Inget.

7.  Övriga frågor. Vid mötet framfördes att det vid redovisningen från Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska sjukhuset i Uppsala inte framgår från vilken lionsklubb bidraget kommit från när det gäller bidrag vid gåvor. Mötet beslutade att detta bör tas upp på Distriktsmötet i vår.

8.  Mötet avslutas.  LP Helena avslutade mötet och tackade Lion Christer D. och Monika för god ärtsoppa och tårta. Bokauktionen inleddes därefter.

 

Protokoll fört vid LC Grillby månadsmöte december 2014

 Plats: Litslena bygdegård

1.  Mötet öppnas

LP Helena öppnade mötet och hälsade alla välkomna samt läste upp en julhälsning från Lions internationella president Joe Preston.

2.  Upprop

16 medlemmar närvarade vid mötet.

3.  Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes.

4.  Föregående protokoll

Protokollet godkändes med ändring av ett skrivfel samt att det är Ulf Sivander som ersätts av Lion Tina i kommittén Cevemans minne.

5.  Rapporter och info från:

LP summerade höstens aktiviteter och konstaterade att klubben genomfört en mängd aktiviteter på ett mycket bra sätt och som sammantaget gett goda intäkter till aktivitetskassan. Kvar att göra är julklappar till barnen på flyktingförläggningen i Härjarö i samarbete med en 3:e klass i Skolstaskolan. Planerade aktiviteter under våren är teaterresan, en smakresa, klädinsamling i samarbete med LC Heby samt någon aktivitet med de asylsökande på flyktingförläggningen på Härjarö. LP meddelade att förslag till notiser kommer att skickas till EnaHåbotidningen beträffande julkonserten och julklapparna. LP utnämnde 2 st ”Dagens hjältar”. Dels Lion Christer A som under mycket besvärliga trafikförhållanden med blåis långa sträckor ändå på ett säkert sätt skjutsat till och från Härjarö i samband med julkonserten. Dels Lion Justus som själv sålt så många som 155 julkärvar.

LK redovisade den ekonomiska ställningen. Lion Christer A efterlyste en återgång till det tidigare redovisningssättet. Beslöts att Finans- och hjälpkommittén skickar en formell begäran om detta till styrelsen.

LS meddelade att LC International i brev tackat LC Grillby för att klubben valt att lägga upp sin hemsida i det s.k. e-klubbhuset. Detta uppmärksammades genom att LC Grillby erhöll ett märke till klubbstandaret. Märket överlämnades till Lion Kurt.

6.  Kommittéer:

Aktivitet: Teaterresan kommer att genomföras 2015-03-21 och kommer att kosta 750:- varav 50:- går till LC Grillby. Frågan om eventuell förtäring innan teatern kommer att tas upp till beslut senare.

Klubbmästeri och program: Nästa månadsmöte kommer att genomföras som ”julgansplundring” med bokauktion i Veckholms prästgård söndagen den 18 januari. Ärtsoppa och varm punsch kommer att serveras.

Finans och hjälp: Kommittén tycker att förslaget från styrelsen att avsätta pengar för utökat inköp av tält till flyktingarna från Syrien med ytterligare 2 st. är bra. Beslöts att förslaget genomförs.

Ungdom: Lion Christer meddelade att det är bristande central samordning beträffande Texaslägret. Lägret finns ännu inte med Lions katalog men samtidigt vill LC Sverige ha anmälningarna senast 15 december. LC Grillby har tryckt affischer som satts upp på olika håll. LS föreslog att LC Grillby bör skriva förslag till artikel att tas in i EP eller EnaHåbotidningen för att öka antalet sökande som hittills varit relativt litet. Beslöts att Lion Roland talar med sina barnbarn om sina erfarenheter från lägret, som skulle kunna ingå i en eventuell artikel.

7.  Övriga frågor: Lion Jerry föreslog att pengar avsätts till MAF, vars viktiga verksamhet innan månadsmötet redovisades av dess representant Erik Bergman. Beslöts att avsätta 5000:- plus medlemsavgift till MAF.

8.  Mötet avslutades: LP Helena avslutade mötet och försäljning av hemstöpta ljus vidtog.

 

Protokoll fört vid LC Grillby månadsmöte november 2014

 Plats: Litslena bygdegård

1.  Mötet öppnas

LP Helena öppnade mötet och hälsade särskilt vice DG Thomas Isaksson välkommen.

2.  Upprop

20 medlemmarnärvarade vid mötet.

3.  Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes.

4.  Föregående protokoll

Protokollet godkändes med ändring av två skrivfel.

5.  Rapporter och info från:

LP informerade om läget beträffande skoinsamlingen  och utdelningen av skor till hemlösa i Stockholm. LP hade varit i kontakt med Ena Håbo tidningen som föreslagit att tidningen skulle göra ett upprop till läsarna om behovet av skor. LP hade framfört att idén är bra men att vi först bör avvakta hur den första utdelningen går och att upprop gärna kan göras om första utdelningen faller väl ut.

Svar till Annmarie Ceveman har skickats, där klubben informerar om att inget stipendium kommer delas ut detta år, utan det blir en satsning nästa år vid klubbens 50-års jubileum.

5 handböcker delades ut.

LK redovisade den ekonomiska ställningen.

LS rapporterade att foldern för 2014-2015 är klar tack vare stor hjälp från Lion Rolf. Foldern delades ut.

6.  Kommittéer:

Aktivitet: Lion Tina rapporterade att kärvknytningen börjat och att det bör finnas 600 kärvar att knyta. Försäljning av kärvar kommer att ske på torget i Enköping 1:a advent, lördag och söndag, samt på torget i Grillby söndag 2:a advent. Dessutom kommer försäljning ske på andra platser, som Vallby, KungsHusby och Wallinska gården. Lion Justus kommer som vanligt sälja ett stort antal kärvar runt om i Skolsta.

Ljusstöpning planeras i Litslena bygdegård den 26/11.

Klubbmästeri och program: Lion Christer D. informerade om en kommande teaterresa till Tommy Körbergs föreställning på Chinateatern en lördag i februari/mars. Klubbmästaren beställer 50 biljetter a 590:-st. Tillkommer kostnader för bussresa och eventuell förtäring.

Nästa månadsmöte den 15/12 serveras skinksmörgås m.m.

Finans och hjälp Av  behållningen från Grönsööparkeringen föreslår kommittéen  att 5.000:- går till inköp av ett Lionstält att skickas till flyktingarna från Syrien/Irak. Lion Justus informerade att behållningen från kärv- och ljusförsäljningen skall gå till Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.  Däremot meddelade Lion Justus att inga pengar föreslås gå till flyktingarna på Härjarö, utan att hjälpverksamheten inriktas på olika medmänskliga aktiviteter, vilket månadsmötet höll med om.

Hjälpkommitteen hade fått en framställan om bidrag från Natascha Andersson till hennes barnlägerverksamhet. Lion Justus föreslog att framställan skulle avslås, vilket månadsmötet godkände.

IT,PR/Info: Inget.

Medlems och närvaro: Inget

Cevemans minnesfond: Då kommittén blivit en person mindre efter Lion Johny Sjöqvists bortgång förslogs att Lion Tina väljs in, vilket månadsmötet godkände.

7.  Övriga frågor: Lion Justus tog på sig att snarast trycka upp 10 affischer i A3 format och 10 affischer i A4 format om 2015 års Lions stipendiat till Texaslägret.

Lion Kurt frågade om intresse finns att arrangera en fest tillsammans med LC Örsundsbro under 2015. Beslöts att frågan tas upp vid nästa Zonmöte.

Vice DG Tomas Isaksson från LC Bålsta hade viktig information till klubben. Det är viktigt att ”rätt” bankgiro används vid donationer till cancerforskningen så att pengarna verkligen går till Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Broschyr delades ut med rätt bankgironummer. Det är också viktigt att göra Lionsrörelsen känd hos en större allmänhet. Det finns många väldigt angelägna projekt som t.ex. tälten till flyktingarna från Syrien/Irak, vaccineringen av barn mot mässling mm, vilka är angeläget att informera om och därigenom göra Lionsrörelsen intressantare. Vi måste berätta om dessa projekt kontinuerligt. Betald PR är viktig och måste få kosta. Information via lokal press som Ena-Håbotidningen och EP är också en effektiv informationsspridare, men även Distriktets hemsida kan spela en betydelsefull roll. Tomas uppmanade de olika Lionsklubbarna att fortlöpande skicka/maila information om klubbarnas aktiviteter.

8.  Mötet avslutades: LP Helena avslutade mötet och tackade vice DG Tomas Isaksson för besöket och för framförda intressanta synpunkter.

 

Protokoll fört vid LC Grillby månadsmöte oktober 2014

 Plats: Litslena bygdegård

1.  Mötet öppnas

LP Helena öppnade mötet

2.  Upprop

22 medlemmar närvarade vid mötet

3.  Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes.

4.  Föregående protokoll

Protokollet godkändes med tillägget att stipendiaten troligen inte hinner bli klar med bildmateriel mm. till novembermötet.

5.  Rapporter och info från:

LP framförde ett stort tack till alla som så engagerat arbetat med auktionen och vid Grönsööparkeringen. LK fick i uppdrag att till distriktskassören  Gunilla Persson rapportera behållningen från auktionen som oavkortat gick till Världens Barn.

Onsdag den 15 oktober hade Zonmöte genomförts då bl.a. förutsättningarna för gemensamma aktiviteter över klubbgränserna hade diskuterats. Ett sådant exempel är den skoinsamling och senare utdelning till hemlösa i Stockholm som startats av LC Heby och där LC Grillby utryckt intresse att medverka. En tredjeklass i Skolstaskolan skulle också vara med vid insamlingen. Enköpingsklubbarnas ljusaktivitet 23 oktober och julmarknaden 1:a advent hade också informerats om vid Zonmötet. LC Bålsta hade varit med på Zonmötet trots att LC Bålsta inte ingår i zonen. Orsaken till närvaron var att Lion Peje från LC Bålsta meddelade att han varit i kontakt med Ena Håbotidningens redaktör som uttryckt intresse att ta in notiser från Lionklubbarnas aktiviteter. Lion Georg konfirmerade Ena Håbotidningens intresse efter hans tidigare kontakt med Ena Håbotidningens VD.

Lion Ulf Sivander har anmält sin avgång p.g.a. hälsoskäl.

Lion Kurt återgår till att vara vanlig medlem.

På fråga från LP beslöts att klubben har ett månadsmöte också den 15 december.

LK lämnade redovisning av den ekonomiska ställningen

LS meddelade att foldern tyvärr inte hade kunnat färdigställas till månadsmötet bl.a. eftersom uppgifter fortfarande saknas. Foldern torde vara klar till novembermötet.

6.  Kommittéer

Aktivitet: Kärvknytning genomförs de 17 och 18 november. Lion Tina talar med Lion Gert om kvaliteten på kärvarna. Kvaliteten på solrosfröna är dålig och frågan är om den kan användas.

Klubbmästeri: Nästa månadsmöte är den 17 november. Då kommer vice DG. Vidare kommer Lion Christer D att berätta om sin verksamhet.

Lion Georg kommer att försöka få den nye kommundirektören att komma på månadsmötet i december.

Finas- och hjälp: Det kan bli aktuellt med hjälpinsatser till flyktingförläggningarna i kommunen exempelvis inköp av underkläder .

IT, PR/ Info och IR: Lion Georg hade fått en offert från IT-företaget Smode på 7500:- för att göra om hemsidan med ny layout och systematisering av informationen. Ett alternativ hade framkommit efter Lion Georgs kontakt med Lion centralt som har skapat en modellför lionklubbarnas hemsidor vilken erbjuds kostnadsfritt. Smodes insats skulle då inskränka sig till lokala uppgifter och kostnaden beräknas då bli ca 2000:-. Mötet ansåg att detta alternativ är intressant och bör arbetas vidare med.

Medlems- och närvaro: LP meddelade på fråga från Lion Britt Marie att Babben Larsson kommer att skriftligen inbjudas att bli medlem i klubben.

Cevemans minne: Lion Sune återkommer med förslag på framtiden för Cevemans minne.

7. Övriga frågor

Lion Sune framförde att inte bara LC Grillby utan också Tallgården fyller 50 år nästa år. Kanske något att tänka på för nästa års aktiviteter.

Lion Britt Marie informerade om Ronald Mc Donalds hus i anslutning till Akademiska Sjukhuset . Ronald Mc Donalds hus finns till för att familjer till svårt och långvarigt sjuka barn ska kunna bo i närheten av barnet. Kanske finns utrymme för hjälpinsatser från Lion-organisationen.

Lion Kurt harangerade Lion Åke J som trots sina 92 år stod p-vakt under flera timmar på Grönsöö. Varma applåder från alla vid månadsmötet.

Kvarvarande lager från auktionen auktionerades snabbt bort.

8.  Mötet avslutas

LP Helena avslutade mötet och tackade Birgitta Holst Alani för en synnerligen intressant föredragning om hennes erfarenheter som ambassadör i Mellanöstern samt om flyktingförläggningarna i  Enköping.

 

 

Protokoll fört vid LC Grillby månadsmöte september 2014

Plats: Flygmuseet i Västerås

1.  Mötet öppnas

LP Helena öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes.

3. Upprop

15 medlemmar var närvarande vid mötet.

4. Föregående protokoll

Godkändes.

5. Rapporter och info från:

LP:   Höstens månadsmöten blir 20/10 och 17/11. Inget möte i december.

Distriktet har genomfört ”Camp Viking” som det numera heter på Ängskär norr om Tierp. 18 ungdomar från många olika länder deltog i campen under 2 veckor. Allt genomfördes till allas belåtenhet. Lios Tina och Lion Christer A. hade två flickor hemma hos sig den första veckan innan campen , liksom Lion Helena och Lion Claes.

Ann Marie Ceveman har skickat ett tack för bidraget på 5.000:- i samband med hennes 80-årsdag. Med tackkortet följde ett brev med förslag hur Cevemans minnesfond skulle kunna disponera de pengar som finns och därefter avsluta fonden. Brevet med förslaget överlämnades till komitten för Cevemans minne.

Hemsidan är inte uppdaterad sedan lång tid tillbaka. Kan den göras om så den blir aktuell och enklare att sköta för den som skall lägga in nytt material. Klarar vi detta själva inom klubben eller kan vi ta hjälp utifrån och i så fall vad kostar det? Mötet beslutade att Lion Georg tar kontakt med IT företaget Smode syftande till att se över hemsidans struktur och innehåll. Lion Georg uppskattade att kostnaden kunde uppgå till 5.000-8.000:-.

Inbjudan till Cancerforskningsfondens seminarium i Uppsala eller Örebro.

Internationella presidenten Joe Preston uppmanar alla klubbar i världen att arbeta för fler medlemmar till Lionsrörelsen. Hans valspråk är ”att stärka stoltheten”.

Distriktsmötet i Bålsta den  13/9  deltog Lion Helena och Lion Åke H. Viktigt att klubbarna betalar sina medlemsavgifter snarast. Stort behov av medel till bl.a. LCIF som just nu skickar tält från lagret i Sverige. Lagret är dessvärre tomt och behöver fyllas på.  Kursen för klubbansvariga på Birka Princess återkommer i vår.

LS: Skickade runt den gamla foldern för alla närvarande att korrigera vid behov. Ny trycks upp till nästa månadsmöte.

LK: Ej närvarande.                                                                                           

6. Kommittéer

Finans- och hjälp:

Inget förslag.

 Aktivitet:

Kärvarna hos Lion Gerth är skördade och vagnen har kommit under tak. Kvalitén dock osäker då vagnen stod en tid ute i regn.

Auktion i Veckholm den 27/9. Då  Lion Tina är bortrest den dagen har Lion Lennart och Lion Kurt övertagit ansvaret. Behållningen från auktionen kommer helt eller delvis gå till insamlingen för ”Världens barn”. Tempo i Grillby har erbjudit klubben att öppna ett konto för inköp  till olika aktiviteter och samtidigt ge bra priser. Månadsmötet gav Lion Tina i uppdrag att öppna ett konto.

Listor för parkeringen på Grönsöö den 10-12 oktober skickades runt.

Klubbmästeri- och program:

Klubbmästaren efterfrågade intresse från medlemmarna att gå på teater en eftermiddag i november i Stockholm med efterföljande middag i Litslena bygdegård vid hemkomst. Mötet tyckte det var ett bra förslag som bör genomföras.

Program för oktober månadsmöte återkommer klubbmästaren med. I november får vi en redogörelse från årets Texasstipendiat, och besök av vice DG Tomas Isaksson.

Medlems- och närvaro:

Lion Nils Wiberg flyttar till Vaxholm och begär utträde ur klubben. Lion BrittMarie föreslog att LP Helena skall ta kontakt med ned nyinflyttade Grillbybon Babben Larsson för ev inbjudan till klubben.

IT, PR/Info o IR:

Lion Georg tar kontakt med lokaltidningarna för en artikel om bl.a. auktionen i Veckholm eller andra aktiviteter i klubben.

Ungdom:

Årets stipendiat till Texas var överväldigad av allt han fått uppleva i USA. Dessvärre kan han på grund av studier i Baltikum inte själv komma till klubbmötet i november, men han har lovat skicka text och bilder som Lion Christer A. kan förmedla.

Arkiv:

Inget.

Material:

Inget.

Ceveman minne:

Kommittén återkommer angående Cevemans minnesfonds framtid.

7.   Övriga frågor:

Lion Rolf delade ut de beställda Lions jackorna.

Lion BrittMarie påminde om att det är sista chansen att plocka solrosor. Christer D. föreslog att skörda återsående solrosor och sälja solrosfrön tillsammans med julkärvarna. Bra förslag tyckte mötet.

Lion Sune efterlyste årets verksamhetsplan, som delades ut på junimötet.

8.   Mötet avslutas:

LP Helena avslutade mötet och tackade Västerås flygmuseum för en intressant kväll.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter