Meetings
Members

Geschiedenis

De eerste serviceclubs werden rond 1900 in de Verenigde Staten opgericht door mannen verenigd in "businessman's circles", die zich inzetten voor goed burgerschap. Het was Melvin Jones (1879 - 1961) die in 1917 in Dallas (Texas) een groot aantal van die kringen bundelde tot de "Association of Lions Clubs" vanuit het idee dat een grote groep een machtig potentieel kan vormen in het belang van een betere samenleving en vooral voor de kansarmen.

Toen naderhand ook buiten de Verenigde Staten Lions Clubs werden opgericht, werd de naam veranderd in Lions Clubs International (LCI).  Vandaag hebben Lions Clubs zich overal ter wereld genesteld met een wereldwijd aantal van ongeveer 1,4 miljoen leden. Daarmee zijn we de grootste NGO ter wereld.

In Belgie zagen de eerste Lions Clubs het levenslicht in 1952. District 112 Belgium was geboren. Heden telt het multiple district 112 Belgium 286 clubs, met ongeveer 7500 leden. 

Het internationale motto bij onze activiteiten luidt: "We Serve". Vanuit die gedachte dragen Lions oplossingen aan voor problemen in de samenleving. Het gaat dan bv. om het realiseren van medische voorzieningen voor blinden, het terugdringen van diabetes, of het ondersteunen van scholen en ziekenhuizen e.a. Lions worden aangemoedigd om dienstbaar te zijn aan de gemeenschap, zonder oogmerk op persoonlijke voordelen.

Visie en missie

Opdracht:

"Een geest van verstandhouding tussen alle volkeren scheppen en bevorderen teneinde humanitaire noden te lenigen door belangeloze hulpverlening en tot actieve deelname aan het leven van de gemeenschap en internationale samenwerking aanzetten."

Doelstellingen:

  • Een geest van verdraagzaamheid en verstandhouding onder de wereldbevolking scheppen en ontwikkelen.
  • Burgerzin helpen bevorderen.
  • Actief bijdragen tot morele, sociale en culturele vooruitgang van de gemeenschap.
  • Met bezieling en onbaatzuchtig dienstvaardig handelen.
  • Zowel in het beroepsleven als in het privéleven getuigen van doelgerichtheid, rechtschapenheid en goede trouw.
  • De leden van Lions Clubs International verenigen door vriendschapsbanden en onderling begrip. De club beschouwen als een ideaal gespreksforum waar alle thema’s informatief aan bod kunnen komen, zonder kans te laten voor sektarisme of vooringenomenheid.
Lions Clubs International News
Connect with Us Online
Twitter