Kokoukset
Jäsenet

           Anmälningar - Ilmoituksia

  KOKOUSKUTSU - MÖTESKALLELSE

 

  Esityslista - Föredragningslista

1. § Kokouksen avaus - Öppnandet av mötet.
2. § Läsnäolo - Närvaro
3. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - Mötets stadgeenlighet
        och beslutförhet
4. § Työjärjestyksen hyväksyminen - Godkännande av arbetsordning
5. § Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastus - Justering av protokollet
        för detta möte
6. § Kassaraportti - Kassarapport.
7. § Komitearaportit - Kommitte rapporter.
8. § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus - Justering av
        föregående mötesprotokoll.
9. § Ilmoitusasiat - Anmälningsärenden.
10. § Muut asiat - Övriga ärenden.
11. § Kokouksen päättäminen - Mötets avslutande
                      presidentti ja sihteeri

Toimihenkilöt ja toimintasuunnitelma siirtyvät vain jäsenien sivuille salasanan taakse.

Funktionärer och verksamhetsplan endast överföras till medlemmar sajter med lösenordsskydd.(Google)

 

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter