Meetings
Members

                                          역대 회장단 명단  

제 1대 : 노 경현 (1987-1988)           제 21대: 유 캐라 (2007-2008)

제 2대 : 최 인청 (1988-1989)           제 22대: 이 광수 (2008-2009)

제 3대 : 김 용복 (1989-1990)           제 23대: 이 광수 (2009-2010) 

제 4대 : 이 준종 (1990-1991)           제 24대: 최 민자 (2010-2011)

제 5대 : 신 장철 (1991-1992)           제 25대: 최 민자 (2011-2012)

제 6대 : 장 영록 (1992-1993)           제 26대: 노 경현 (2012-2013)

제 7대 : 고 석환 (1993-1994)           제 27대: 노 경현  (2013-2014)

제 8대 : 고 석환 (1994-1995)           제 28대: 유 캐라  (2013-2015)  

제 9대 : 방 희찬 (1995-1996)           제 29대: 유 캐라 (2015-2016)

제 10대: 이 현재 (1996-1997)          제 30대: 유 캐라 (2016-2017)

제 11대: 이 인수 (1997-1998)          제 31대: 성 티나 (2017-2019)

제 12대: 한 영교  (1998-1999)

제 13대: 방 희찬 (1999-2000)

제 14대: 노 경현 (2000-2001)

제 15대: 노 경현 (2001-2002)

제 16대: 이 종훈 (2002-2003)

제 17대: 정 지영 (2003-2004)

제 18대: 최 인청 (2004-2005)

제 19대: 최 인청 (2005-2006)

제 20대: 유 캐라 (2006-2007)

 

 

 

 

 

 

 

        

Lions Clubs International News
Connect with Us Online
Twitter