Meetings

 

OUR PAST PRESIDENT
 
1986 - 1987 Lion K. K. Saharia, MJF
1987 - 1988 Lion K. K. Saharia, MJF
1988 - 1989 Lion J. N. Saikia
1989 - 1990 Lion K. K. Jain
1990 - 1991 Lion J. M. Choudhary
1991 - 1992 Lion K. K. Kasera
1992 - 1993 Lion Kishore Mordani, MJF
1993 - 1994 Lion Kishore Mordani, MJF
1994 - 1995 Lion Dr. N. Upadhayaya
1995 - 1996 Lion Dr. N. Upadhayaya
1996 - 1997 Lion Narendra Tibrewal, MJF
1997 - 1998 Lion (Mrs) Pramila Saharia, MJF
1998 - 1999 Lion (Mrs) Pramila Saharia, MJF
1999 - 2000 Lion Ravi Kedia
2000 - 2001 Lion K. K. jain
2001 - 2002 Lion Vijay Deorah
2002 - 2003 Lion DR. Basant Keshan
2003 - 2004 Lion Jatindra Nath Baruah, MJF
2004 - 2005 Lion Amarm Prakash Saxena
2005 - 2006 Lion Radheshyam Agarwalla
2006 - 2007 Lion Niranjan Bagaria
2007 - 2008 Lion K. K. Jain
2008 - 2009 Lion Dr. Ramesh Agarwal
2009 - 2010 Lion Raj Kumar Chowdhary
2010 - 2011 Lion Ajit Kumar Bajaj
2011 - 2012 Lion Ajit Kumar Bajaj
Lions Clubs International News
Connect with Us Online
Twitter